An investigation of teacher candidates’ level of using self-regulated learning strategies

  • İlke Evin Gencel
  • Özge Erdoğan
  • Özge Aydın
Keywords: Self-regulation, motivation, learning strategies, motivational beliefs, teacher training, teacher candidate

Abstract

The aim of the study is to determine the use of self--‐‑regulated learning strategies by Science and Primary Education teacher candidates within the framework of the course “Instructional Principles and Methods” and to find out the effects of variables like gender, the departments they attend and their achievement on the use of these strategies. The data of the study have been collected via the ”Motivated Strategies for Learning Questionnaire”. The participants are a total of 206 teacher candidates taking the course “Instructional Principles and Methods”. They are the students of Hacettepe University, Faculty of Education, departments of Science Education (n=98) and Primary Education. In the study, in which the survey model has been used, the data obtained has been analyzed through mean, standard deviation, t--‐‑test and ANOVA. In the light of the findings obtained by this survey, it is seen that teacher candidates who have participated in the study moderately employ the self--‐‑regulated learning strategies. Furthermore, it is has been found that the use of these strategies differ in terms of gender and achievement, but their departments are found not to have any effects.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alcı, B. ve Altun, S. (2007). Lise öğrencilerinin matematik dersine yönelik öz düzenleme ve bilişüstü becerileri, cinsiyete, sınıfa ve alanlara göre farklılaşmakta mıdır? Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 33-44.

Altun, S. ve Erden, M. (2006). Öğrenmede motive edici stratejiler ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi E--‐‑Dergisi, 2(1).

Ainley, M. ve Patrick, L. (2006). Measuring self--‐‑regulated learning processes through tracking patterns of student interaction with achievement activities. Education Psychology Review, 18, 267–286.

Arends, I. R .(1998). Learning to teach. Boston: McGrawHill.

Baykara, K. (2011). Öğretmen adaylarının bilişötesi öğrenme stratejileri ile öğretmen yeterlik algıları üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 80--‐‑92.

Boekaerts, M. (1997). Self--‐‑regulated learning: A new concept embraced by researchers, policy makers, educators, teachers, and students. Learning and instruction, 7(2), 161--‐‑186.

Boekaerts, M. (2002). Motivation to learn. Educational Practices Series. 10:1--‐‑27.

Bozanoğlu, İ. (2005). Bilişsel davranışçı yaklaşıma dayalı grup rehberliğinin güdülenme, benlik saygısı, başarı ve sınav kaygısı düzeylerine etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38(1), 17–42.

Buluş, M. (2006). Assessment of thinking styles inventory, academic achievement and student teachers’ characteristics. Eğitim ve Bilim, 139, 35-48.

Buluş, M., Duru, E., Balkıs, M. ve Duru, S. (2011). Öğretmen adaylarında öğrenme stratejilerinin ve bireysel özelliklerin akademik başarıyı yordamadaki rolü. Eğitim ve Bilim, 36(161), 186--‐‑198.

Butler, D. L. (2002). Individualizing instruction in self--‐‑regulated learning. Theory Into Practice, 2(41), 81-92.

Canca, D. (2005). Cinsiyete göre üniversite öğrencilerinin kullandıkları bilişsel ve bilişüstü öz düzenleme stratejileri ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Büyüköztürk, Ş. ve Demirel, F. (2008). İlköğretim ikinci kademe ve lise öğrencilerinin ders ve sınıf düzeylerine göre öğrenme stratejileri ve güdülenme düzeylerinin belirlenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(1), 1-27.

Çalışkan, S. ve Selçuk, G. (2010). Üniversite öğrencilerinin fizik problemlerinde kullandıkları öz düzenleme stratejileri: Cinsiyet ve üniversite etkileri. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 50--‐‑62.

Çiltaş, A. (2011). Eğitimde öz-düzenleme öğretiminin önemi üzerine bir çalışma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(5), 1-11.

Çiltaş, A. ve Bektaş, F. (2009). Motivation and self--‐‑arrangements skills of primary school students`into mathematics lesson. An International Journal Social Sciences and Humanities, 28, 152-159.

Eom, Y. & Reiser, R. A. (2000). The effectsof self regulation and instructional control on performance and motivation in computer--‐‑based instruction. International Journal of Instructional Media, 27(3), 247–261.

Erdem, A. R. (2005). Öğrenmede etkili yollar: Öğrenme stratejileri ve öğretimi, İlköğretim Online, 4(1), 1-6, http://ilkogretim--‐‑online.org.tr adresinden 15.02.2012 tarihinde indirilmiştir.

Gürşimşek, I. (2002). Öğretmen adaylarında öğrenmeye ilişkin motivasyonel inançlar ve strateji kullanımı. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8.

Haşlaman, T. (2005). Programlama dersi ile ilgili özdüzenleyici öğrenme stratejileri ile başarı arasındaki ilişkilerin incelenmesi: Bir yapısal eşitlik modeli. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Haşlaman, T. ve Aşkar, P. (2007). Programlama dersi ile ilgili oz--‐‑düzenleyici öğrenme stratejileri ve başarı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 110-122.

İsrael, E. (2007). Öz düzenleme eğitimi, fen başarısı ve öz yeterlilik. Yayımlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Kaptan, S. (1995), Bilimsel araştırma ve istatistik teknikler. Ankara: Tekışık Web Ofset Tesisleri.

Karakaş, N. (2009). İlköğretim 5.sınıf matematik dersi değerlendirme sürecinde ürün dosyası kullanımının öğrencilerin öz düzenleme becerileri, bilişsel strateji kullanımları ve görüşleri üzerindeki etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Karasar, N. (1995). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.

Kauffman, D. F. (2004). Self--‐‑regulated learning in web--‐‑based environments: Instructional tools designed to facilitate cognitive strategy use, metacognitive processing and motivational beliefs. Journal of Educational Computing Research, 30, 139--‐‑161.

Kert, S. B. (2008). Elektronik Performans Destek sisteminin öğrencilerin akademik başarılarına ve oz--‐‑düzenlemeye dayalı öğrenme becerilerine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Kivinen, K. (2003). Assessing motivation and the use of learning strategies by secondary schools students in three international schools, Unpublished dissertaiton, University of Tampere, Finland.

Montalvo, F. T. & Torres, M. C. G. (2004). Self regulated learning: current and future directions. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 2(1), 1--‐‑34.

Nota, L., Soresi, S., & Zimmerman, B. J. (2004). Self--‐‑regulation and academic achievement and resilience: A longitudinal study. International Journal of Educational Research ,41(3), 198--‐‑215.

Özer, B. (1998). Öğrenmeyi öğretme. Hakan, A. (Ed.) Eğitim bilimlerinde yenilikler. (ss. 149--‐‑163). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.

Pintrich, P. R. & DeGroot, E. V. (1990). Motivational and self--‐‑regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82, 33--‐‑40.

Pintrich, P. R., Smith, D. A. F., Garcia, T. & Mc Keachie, W. J, (1991). A manual fort he use of the motivated strategies for learning. Michigan: School of education building, The university of Michigan. (ERIC Document Peproduction Service No.ED338122).

Pintrich, P. R., Smith, D. A. F., Garcia, T. & Mc Keachie, W. J., (1993). Reliability and predictive validity of the motivated strategies for learning questionaire. (MSLQ), Educational and Psychological Measurement 53 (3), 801‑813.

Pintrich, P. R. (1999). The role of motivation in promoting and sustaining self--‐‑regulated learning. International Journal of Educational Research, 31, 459--‐‑470.

Pintirich, P. R. (2000). The role of orientation in self--‐‑regulated learning. M. Boekaerts, P. R. Pintirich and M.

Zeidner (Eds.), Handbook of self--‐‑regulation (pp. 451--‐‑501). San Diego, CA: Academic Press.

Sağırlı, M. Ö., Çiltaş, A., Azapağası, E., ve Zehir. K. (2010). Yüksek öğretimin oz--‐‑düzenlemeyi öğrenme becerisine etkisi (Atatürk Üniversitesi Örneği). Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 587-597.

Shores, M. L. & Shannon, D. M. (2007), The effects of self--‐‑regulation, motivation, anxiety, and attributions on mathematics achievement for fifth and sixth grade students. School Science and Mathematics, 107.

Steffens, K. (2006). Self--‐‑regulated learning in technology--‐‑enhanced learning enviroments: lessons of european peer review. European Journal of Education, 41 (3/4), 353-380.

Sungur S. ve Tekkaya, C. (2006). Effects of problem--‐‑based learning and traditional instruction on self regulated learning. The Journal of Educational Research, 99(5).

Tekbıyık, A., Camadan, F., ve Gulay A. (2013). Fen ve teknoloji dersinde akademik başarının yordayıcısı olarak öz düzenleyici öğrenme stratejileri. Turkish Studies --‐‑ International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(3), 567-582.

Tortop, H. S. ve Eker, C. (2014). Öğretmen adaylarının fen öğretimi oz--‐‑yeterlilikleri ile fen öğrenimi öz düzenlemeli öğrenme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 168-184.

Üredi, I. ve Üredi, L. (2005). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin oz--‐‑düzenleme stratejileri ve motivasyonel inançlarının matematik başarısını yordama gücü. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,1(2), 250-260.

Üredi, I. ve Üredi, L. (2007). Öğrencilerin oz--‐‑düzenleme becerilerini geliştiren öğrenme ortamının oluşturulması. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (2).

Weistein, C. E., Husman, J. & Dierking, D. R. (2000). Self regulation interventions with a focus on learning strategies. In M. Boekaerts, Paul R. Pintrich, Moshe Zeider (Eds.), Handbook of self--‐‑regulation (pp: 727--‐‑747). San Diego, CA: Academic Press.

Weinstein, C. E. & Mayer, R. E. (1986). The teaching of learning strategies. In M. Wittrocak (Ed.), Handbook of research on teaching. New York: Macmillan.

Winters F. I., Greene J. A. & Costich C. M. (2008). Self--‐‑regulation of learning within computer--‐‑based learning environments: A critical analysis. Educational Psychology Review, 20(4), 429-444.

Yumuşak, N., Sungur S. ve Çakıroğlu J., (2007). Turkish high school students’ biology achievement in relation to academic self--‐‑regulation. Educational Research and Evaluation 13(1), 53-69.

Zimmerman, B. J. (2005). Attaining self--‐‑regulation: a sovial cognitive perspective. Boekaerts, M., Pintrich, P. R.,

Zeidner, M. (Eds.). Handbook of self--‐‑regulation, (pp.13--‐‑39). Burlington, MA: Elsevier Academic Press.

Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a self--‐‑regulated learner: An overview. Theory Into Practice, 41(2), 64-70.

Zimmerman, B. J. (2001). Theories of self--‐‑regulated learning and academic achievement: An overview and analysis. In B. J. Zimmerman, D. H. Schunk, (Eds.), Self--‐‑regulated learning and academic achievement (pp. 1-39).

New York: Lawrence Erlbaum Associates.

Zimmerman, B. J. (1990). Self--‐‑regulated learning and academic achievement: An overview. Educational psychologist, 25(1), 3-17.

Zimmerman, B. J. & Martinez--‐‑Pons, M. (1990). Student differences in self--‐‑regulated learning: Relating grade, sex and giftedness to self--‐‑efficacy and strategy use. Journal of Educational Psychology, 82(1), 51-59.
How to Cite
Evin Gencel, İlke, Erdoğan, Özge, & Aydın, Özge. (2014). An investigation of teacher candidates’ level of using self-regulated learning strategies. International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS), 4(8), 69-84.