The functionality of the life sciences course with regard to social studies and science courses

  • Mehmet Gültekin
  • Zeynep Kılıç
Keywords: Life sciences, social studies, sciences

Abstract

The purpose of this study is to examine the place of Life Sciences course with regard to Social Studies and Science courses. The study was carried out through a case study within a qualitative design. In the process of designating the participants in the study, a purposeful sampling technique was used. Within the scope of the study, in the 4th grade Sciences and Social Studies courses, 27 hours of observation throughout 9 weeks and 10 interviews with classroom teachers were done. The results of the study show that in Sciences and Social Studies courses, Life Sciences course plays an important role in the process of activating students’ background knowledge and establishing connections to new knowledge. Classroom teachers also stated that Life Sciences course should be included in primary school curriculum and that this course is a pre--‐‑requisite for Social Studies and Science courses.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anagün, S. Ş. (2012). Orada olmak: Katılımcı gözlem yoluyla anlayış geliştirmek. Nitel araştırmaya giriş. Ersoy, A., ve Yalçınoğlu, P. (Çev.) (ss. 85--‐‑134). Ankara: Anı Yayıncılık.

Bektaş, M., ve Karadağ, B. (2013). Hayat bilgisi öğretimi alanında yapılan lisans üstü tezlerinin eğilimleri ve değerlendirilmesi. International Journal of Human Sciences, 10(2), 113--‐‑129.

Binbaşıoğlu, C. (2003). Hayat bilgisi öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Çilenti, K. (1988). Özel öğretim yöntemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.

Deveci, H. (2008). Hayat bilgisi dersinin tanımı, kapsamı ve ilköğretim programındaki yeri. Yaşar, Ş. (Ed.). Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi (ss. 1--‐‑19). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.

Eğitim Reformu Girişimi [ERG] (2005). Pilot uygulama sonuçları. Ankara: MEB yayınları.

Erden, M. (1998). Öğretmenlik mesleğine giriş. İstanbul: Alkım Yayınları.

Ersoy, A. (2006). İlköğretim beşinci sınıfta teknoloji destekli proje tabanlı öğrenme uygulamaları. Yayınlanmamış doktora tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Fidan, N., ve Baykul, Y. (1994). İlköğretimde temel öğrenme ihtiyaçlarının karşılanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 7-20.

Fidan, N., ve Erden, M. (1998). Eğitime giriş. İstanbul: Alkım Yayınları.

Gültekin, M. (2007). İlköğretim I: 1923--‐‑1972. M. Sağlam (Ed.). Türk eğitim tarihi (ss. 63--‐‑83). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.

Güneş, T., ve Demir, S. (2007). İlköğretim müfredatındaki hayat bilgisi derslerinin, öğrencileri fen öğrenmeye hazırlamadaki etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 169-180.

Kabapınar, Y. (2012). Kuramdan uygulamaya hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: Pegem A Akademi.

MEB. (2009). İlköğretim 1, 2 ve 3. sınıf hayat bilgisi dersi öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). An expanded source book qualitatived at analysis. London: Sage Publication.

Özden, M. (2011). 4. ve 5. sınıflar fen ve teknoloji dersinin vatandaşlık eğitimi bakımından işlevselliği. Yayınlanmamış doktora tezi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir

Patton, M. Q. (2002). Qualitative evaluation and research methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.

Sönmez, V. (2005). Hayat bilgisi öğretimi ve sosyal bilgiler öğretimi öğretmen kılavuzu. Ankara: Anı Yayıncılık.

Sözer, E. (1998). Sosyal bilgiler programının amaçları, ilkeleri ve temel özellikleri. G. Can (Ed.). Sosyal bilgiler öğretimi (ss. 15--‐‑39). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.

Stake, R. E. (2005). Qualitative case studies. In Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.), The sage handbook qualit ativeresearch (p. 443--‐‑466). London: Sage Publication.

Yaşar, Ş. (2005). Sosyal bilgiler programı ve öğretimi. Yeni ilköğretim programlarını değerlendirme sempozyumu (ss. 329-342). Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi.

Yin, R. Y. (2003). Case studyresearch: Design andmethods. ThousandOaks: SagePublication.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.

Yıldırım, A. (2011). Hayat bilgisi dersinin öğrencileri fen öğrenmeye hazırlamadaki etkisinin öğretmen düşüncelerine göre değerlendirilmesi (Afyonkarahisar ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Afyon: Afyon Kocatepe

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
How to Cite
Gültekin, M., & Kılıç, Z. (2014). The functionality of the life sciences course with regard to social studies and science courses. International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS), 4(8), 85-98.