Prospective teachers’ opinions about instructional technologies and material design course

  • Taha Yazar
Keywords: Prospective teacher, instructional technologies, , instructional technologies and material design course

Abstract

Educational materials fulfil an important function in making the learners active during the learning process and making information and skills permanent. Thus, the importance of Instructional Technologies and Material Design course in teacher training programmes is increasing. In this study that aims to determine prospective teachers’ opinions about Instructional Technologies and Material Design course, a qualitative method was used. Semi-structured interview technique which is one of the qualitative data collection methods was applied to collect the research data. The study group includes the prospective teachers attending Instructional Technologies and Material Design course (ITMD) in undergraduate programmes at Ziya Gökalp Faculty of Education, Dicle University in 2012- 2013 academic year, Spring Term. 43 prospective teachers from Turkish Language and Literature, Geography, History, and Social Studies departments participated in the study. Descriptive analysis technique was used to analyze the data obtained from the research. While presenting the data, in line with descriptive analysis, opinions of prospective teachers who participated in the interview was included with direct quotations. Based on the findings, it was understood that prospective teachers consider ITMD course necessary in teacher training process. It was seen that prospective teachers expressed their opinions about creating effective teaching and learning processes, students’ active participation, and making information concrete and permanent in ITMD course.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Acer, D. (2011). Okulöncesi öğretmen adaylarının materyal geliştirme dersine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 10(2), 421-429. 09.05.2013 tarihinde http://ilkogretim-online.org.tr adresinden alınmıştır.

Alkan, C. (2005). Eğitim teknolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Bektaş, F., Nalçacı, A. ve Erkozan, H. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının “öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme/tasarımı” dersinin kazanımlarına ilişkin görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim, 2(2),

19-31.www.keg.aku.edu.tr Erişim Tarihi: 20.11.2014 tarihinde www.keg.aku.edu.tr adresinden alınmıştır.

Çelik, L. (2012). Öğretim materyallerinin hazırlanması ve seçimi. Bulunduğu eser: Demirel, Ö. Ve Altun, E.(Ed.) Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı (ss.27-66). Ankara: Pegem Akademi.

Çepni, S. (2010). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon.

Demirel, Ö. (2012). Alternatif ders materyali geliştirme. Demirel, Ö. ve Altun, E.(Ed.). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı (ss.229-244). Ankara: Pegem Akademi.

Duruhan, K. ve Şan, İ. (2013). Öğretmen adaylarının ötmg dersinde proje hazırlama sürecine ilişkin görüşlerinin incelenmesi (İnönü Üniversitesi örneği). International Journal of Social Science(JASS). 6(7), 379-399. Retrieved November, 20, 2014, from http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1843

Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Kolburan Geçer, A. (2010). Teknik öğretmen adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme dersine yönelik deneyimleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, VII,(II), 1-25. 18.11.2014. tarihinde http://efdergi.yyu.edu.tr adresinden alınmıştır.

Kaya, Z. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Kurtdede Fidan, N. (2008). İlköğretimde araç gereç kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim. 1 (1), 48-61. 20.11.2014 tarihinde www.keg.akuedu.tr adresinden alınmıştır.

Kuş, E. (2009). Nicel-nitel araştırma teknikleri: Sosyal bilimlerde araştırma teknikleri. Nicel mi? Nitel mi? Ankara: Anı Yayıncılık.

Mason, J. (2002). Qualitative researching. London: Sage Publication.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook: Qualitative data analysis. London: Sage Publication.

Özen, R. (2013). Öğretmen adaylarının eğitimi ve teknoloji kullanımı: Bir durum çalışması. International Journal of Human Sciences, 10(2), 147-162. 18.11.2014 tarihinde http://www.jhumansciences.com/ adresinden alınmıştır.

Özer, B. ve Kahramanoğlu, R. (2011). Öğretim teknolojisi ve materyal tasarımı dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. I.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (INCCUI) (ss.103- 104). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

Özer, Ö. ve Tunca, N. (2014). Öğretmen adaylarının materyal hazırlama ve kullanmaya yönelik görüşleri. Route Educational and Social Science Journal, 1(3), 214-229. 21.11.2014 tarihinde http://www.ressjournal.com/ adresinden alınmıştır.

Özgen, K. ve Obay, M. (2008). Ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının eğitim teknolojisine ilişkin tutumları. 8th International Educational Technology Conference (IETC) 21.12.2014 tarihinde http://ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/108.doc. adresinden alınmıştır.

Saban, A. (2008). Öğretim teknolojisi ve materyal tasarımı ile ilgili temel kavramlar. Selvi, K. (Ed.), Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı (ss.51-83). Ankara: Anı Yayıncılık.

Uyangör, S.M. ve Ece, D.K. (2010). The attitudes of the prospective mathematics teachers towards instructıonal technologies and material development course. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 9 (1), 213-220. 15.05.2013 tarihinde http://www.tojet.net/articles/9i1/9123.pdf adresinden alınmıştır.

Yanpar Şahin, T. ve Yıldırım, S. (1999). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Anı Yayıncılık.

Yanpar Yelken, T. (2011). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Anı Yayıncılık.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

YÖK (2007). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme programları. Ankara. 31.01.2015 tarihinde www.yok.gov.tr. adresinden alınmıştır.
How to Cite
Yazar, T. (2015). Prospective teachers’ opinions about instructional technologies and material design course. International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS), 5(9), 23-34.