An analysis of attitudes and metaphor perceptions towards the course of curriculum development in education

  • Derya Göğebakan-Yıldız
Keywords: Curriculum development course in education, attitude, metaphor, prospective teacher

Abstract

With this research, it was aimed to examine the attitudes and metaphorical perceptions of the pedagogical formation students towards the curriculum development course in education. In the study, a mixed method was used. The quantitative dimension of the research consisted of points taken from “Attitude Scale towards Curriculum Development and Instruction Course”, and the qualitative dimension of the research consisted of metaphors produced by the teacher candidates related to the curriculum development course (CD). The study was conducted with 255 teacher candidates attending a pedagogical formation programme. The analysis of the results revealed that the teacher candidates had high levels of general attitude point averages. It was found that there was no significant difference among the attitude points related to the CD course with respect to their fields of study, however, there was a significant difference in favor of the graduates. The categories emerged from the metaphors were collected under the titles of “guidance”, “vitalness”, “forming”, “systematic integrity”, “rich content” and “complicated-boring content”. Lastly, the metaphors of the teacher candidates with the highest attitude points were found to be positive, and the metaphors of the teacher candidates with the lowest attitude points were found to be negative.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Acar Güvendir, M. ve Özer Özkan Y. (2016). Öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme dersine yönelik algılarının metaforlar yoluyla belirlenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Der- gisi. 47, 91-105.

Bakaç, E., Özen, R. (2016). Öğretmen adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersine yönelik tutumları, yaratıcılık algıları ve öz-yeterlik inançları arasındaki ilişki Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (1), 41-61.

Banaji M. R & Heiphetz L. (2010). Attitudes. handbook of social psychology,(erişim tarihi: 31.07. 2017) http://www.fas.harvard.edu/~mrbworks/articles/2010_attitudes.pdf

Bertiz. H. (2005). Fen bilgisi öğretmen adaylarının yaratıcı dramaya yönelik tutumları ve öyküleme çalışmalarına ilişkin görüşleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) Abant İzzet Baysal Üniver- sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bolu.

Bolat Y.(2017). Sınıf öğretmeni adaylarının Türk eğitim tarihi dersine ilişkin algıları: Bir metafor ana- lizi Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14(38),12-28.

Bulut, H. ve Doğar, Ç. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının ince- lenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1), 13-27

Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (2nd ed.).

Thousand Oaks, CA: Sage.

Demirel, Ö. (2005). Kuramdan Uygulamaya- Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegem A Yayınevi Demirtaş, H., Cömert, M., Özer, N. (2011). Öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ve öğretmenlik

mesleğine ilişkin tutumları. Eğitim ve Bilim. 36 (159), 96-111

Ekici, G. (2008). Öğretmen adaylarının öğretmenlik meslek bilgisi derslerine yönelik tutumları ile öğrenme biçimlerinin değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (1), 111-132.

Erden, M. (1995). Öğretmen adaylarının öğretmenlik sertifikası derslerine yönelik tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 11, 109-114.

Ertürk, S. (1998). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Meteksan Yayınları.

Fırat Durdukoca,Ş. (2017). Öğretmen adaylarının program geliştirme dersine ilişkin metaforik algıları

Sosyal Bilimler Dergisi, (4) 11, 349-365

Nartgün Ş.S. & Özen, R. (2015). Investigating pedagogical formation students’ opinions about ideal teacher, teaching profession, curriculum, responsibility, public personnel selection examina- tion (ppse) and employment: A metaphor study. Procedia - Social and Behavioral Sciences 174, 2674 – 2683

Ornstein, A. C., Hunkins, F. P. (2014). Eğitim Programı Temeller, İlkeler, Sorunlar. (çev. ed. A. Arı). Kon- ya: Eğitim Kitabevi (Eserin orijinali 1993’te yayımlandı)

Otacıoğlu, S. G. (2010). Müzik öğretmeni adaylarının okul deneyimi II uygulama dersine ilişkin tu- tumları, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 81-90

Oğuz, A. (2012). Program geliştirme ve öğretim dersine yönelik bir tutum ölçeği geliştirme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(2), 845-861.

Örten, D. Erginer, E., (2016). Türkiye’de eğitimde program geliştirme alanındaki öncü akademisyen- lerin eğitimde program geliştirmeye ilişkin metaforik algıları. OPUS – Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 6, 387-414,

Önen, A.S., Koçak, C. (2011). Öğretmenlik mesleğine ilk adım… Eğitim bilimine giriş dersine yönelik öğrenci tutumlarının incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 59-72.

Özder, H., Konedralı, G., Zeki, C.P. (2010). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tu- tumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16 (2), 253-275.

Pickens, J (2005). Attitudes and Perceptions (erişim tarihi: 31.07.2017) https://pdfs.semanticscholar. org/8f55/ec83022840e64c987b1f2be0733383c3d37f.pdf?_ga=2.153207729.840076078.1501505588- 1184453385.1501505588

Seferoğlu, S.S. (2003). Öğretmen adaylarının öğretmenliğe yönelik tutumları. Sözlü Bildiri. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi 15-18 Ekim, Antalya

Semerci, Ç. (2007). Program Geliştirme kavramına ilişkin metaforlarla yeni ilköğretim programlarına farklı bir bakış. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31 (2), 125140.

Şaşmaz Ören, F., Sevinç Ö. S. , Erdoğmuş E. (2009). Öğretmen adaylarının okul deneyimi derslerine yönelik tutumlarının ve görüşlerinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15 (58),217-246

Taşdemir, C. (2014). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tu- tumlarının incelenmesi. Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2 (3), 91- 113.

Taşdemir, M. ve Taşdemir, A. (2011). Teachers’ metaphors on K-8 curriculum in Turkey “İlköğretım programı üzerine öğretmen metaforları”. 2nd International Conference On New Trends in Education and Their Implications 27-29 April, 2011 Antalya-Turkey.

Tavşancıl, E.(2002). Tutumların ölçülmesi ve spss ile veri analizi Ankara: Nobel Yayınevi.

Turhan Türkkan, B. Yeşilpınar Uyar, M., Yolcu, E.(2017). Pedagojik formasyon öğrencilerinin “peda- gojik formasyon” kavramına yönelik metaforik algılarının incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 41-60

Usta, E., Korkmaz, Ö. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar yeterlikleri ve teknoloji kullanımına ilişkin algıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 1335-1349.

Varış, F. (1996). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Alkım Yayınevi.

Yapıcı, M., Yapıcı, Ş. (2013). Öğretmen adaylarının pedagojik formasyona ilişkin metaforları, Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 8(8), 1421-1429.

Yıldırım Y. (2011). Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının yaratıcı drama dersine ilişkin tutumla- rının incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Yönel, A. (2004). Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin yaratıcı dramaya yönelik tutumlarının incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Konya.

YÖK (2007). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri (1982-2007) (Öğretmenin üniversitede yetişti- rilmesinin değerlendirilmesi). (Yazarlar: Y.Kavak, A. Aydın, S. Akbaba Altun). Ankara.

Yurdakul, B. (2015). Perceptions of elementary school teachers concerning the concept of curriculum.

Educational Sciences: Theory & Practice, 15 (1), 125-140.
How to Cite
Göğebakan-Yıldız, D. (2017). An analysis of attitudes and metaphor perceptions towards the course of curriculum development in education. International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS), 7(14), 113-130.