Teachers’ views on the attainment of the goals of the turkish literature course curriculum in secondary education

  • Ayla Arseven
  • Elif Konür
  • Sibel Yavuzkılıç
Keywords: Literature education, Turkish literature course curriculum in secondary education, goals of the Turkish literature course

Abstract

This study aims to analyze teachers’ views on the attainment of the goals of the 9th, 10th, 11th, and 12th grade Turkish Literature Course Curriculum (2011) in Secondary Education. This study was designed as a qualitative research study and a grounded theory approach was used and to collect data, interviews were conducted. 25 Turkish Language and Literature teachers working in the central districts of Sivas and Amasya were interviewed. The content analysis method was employed for data analysis. As a result, four themes (i.e. educational mentality, quality of textbooks, personal effort, and social activities) were formed. Codes associated with these themes were: intensive curriculum, information-oriented education, attitudes towards courses based on YGS and LYS [tests for transition to higher education], and inadequacy of texts and exercises. Based on these themes and codes, it was noted that obstacles against the achievement of the curriculum goals were the texts in literature textbooks, excessive information load, and intensive curriculum.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ayyıldız, M. ve Bozkurt, Ü. (2006). Edebiyat Ve Kompozisyon Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar (Alan Araştırması Van Örneği), Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(1), 45-54.

Atalay-demir, T. (2014). Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi Temel Kavram ve Terimleri. M. Erdem; M. Dursun ve A. Akkaya (Ed.), (s.1-56), Ankara: Pegem Akademi.

Cemiloğlu, Mustafa (2003). Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi, Bursa: Alfa Yayınları. Çelik, Tuğba (2013). Dil ve Edebiyat Öğretimi, Ankara: Anı Yayıncılık.

Edocere a Resource for Catholic Education. (2010) Guidelines for the teaching of English in the Se- condary School. United States of America. http://www.edocere.org/articles/guidelines_for_teac- hing_english_in_secondary_school.htm

Eyüp, B.; Uzuner-yurt, S. ve Stebler, M. Z. (2012). “Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimine Yönelik Yapılan Akademik Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme”, Turkish Studies, 7(1), 1119-1131.

Guiney, M., M. (2017). Literature, Pedagogy and Curriculum in Secondary Education. Examples from France. Springer Nature. https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-52138-1

Gücüyeter, B. (2002). 1950-2000 Yılları Arasında Yayımlanan Çeşitli Dergilerdeki Türkçe ve Türk Dili Edebiyatı Öğretimi İle İlgili Makalelerin İncelenip Değerlendirilmesi, Erzurum: Atatürk Üniversi- tesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Güzel, A. (2006). “Edebiyat Eğitiminde Amaçlar ve Bu Amaçlara Yönelik Yöntem, Teknik ve Örnek Uygulamalar”,Millî Eğitim Dergisi, 169, 8

Kantemir, E. (1974). Türkiye’de Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara.

Karasar, N. (2007).Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara : Nobel Yayın Dağıtım

Kavcar, C. (1973). II. Meşrutiyet Devri Edebiyatı ve Eğitimi, Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara.

Kavcar, C. (1999). Edebiyat ve Eğitim (3.Baskı), Ankara: Engin Yayınevi

Kılıç, H. H. (2014).Ortaöğretim Türk Edebiyatı Dersi 9,10,11,12.Sınıflar Öğretim Programına Genel Bir Bakış (Edt: Erdem,M.Dursun ve Akkaya, Ahmet),(s.57-74), Ankara: Pegem Akademi.

Lazar, G. (1993). Literature and Language Teaching, Cambridge University Press, Cambridge Özyürek, R. (2008). Liselerde Türk Edebiyatı Dil ve Anlatım Dersi Öğretimi, Ankara: Semih Ofset

Matbaacılık.

Sever, S. (2002). Öğretim Dilli Olarak Türkçenin Sorunlar ve Öretme-Örenme Sürecindeki Etkili Yak- laşımlar, Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını, Uluslar Arası Bilgi Şöleni, Ankara.

Sever, S. (2008), Çocuk ve Edebiyat, Tudem Yayınları, İzmir

Tahaoğlu, A. (2014). Ortaöğretim Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Bilişsel Açıdan İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Bilkent Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Uçan, H. (2013). Dilbilim Göstergebilim ve Edebiyat Eğitimi (2. Baskı), Ankara: Hece Yayınları Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (9.Baskı), Ankara :

Seçkin Yayıncılık

MEB Ortaöğretim Tük Edebiyatı Dersi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Öğretim Programı, Ankara, 2011. http:// ttkb.meb.gov.tr Erişim tarihi: 04/06/2017

MEB Ortaöğretim Tük Dili ve Edebiyatı Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara, 2015. http://ttkb.meb.gov.tr Erişim tarihi: 08/05/2017
How to Cite
Arseven, A., Konür, E., & Yavuzkılıç, S. (2017). Teachers’ views on the attainment of the goals of the turkish literature course curriculum in secondary education. International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS), 7(14), 131-146.