Perceived lifelong learning competencies of high school teachers attending an ın-service teacher training seminar

  • A. Selcen Arslangilay
Keywords: High school teachers, lifelong learning, perceived competences, in-service teacher training seminar

Abstract

Lifelong learning, which is one of the most important components of being successful in the knowledge era, is among the competencies a teacher must have. It is of great importance for teachers to have lifelong learning competencies considering their students’ needs. In this study, we aim to evaluate perceived lifelong learning competencies of 83 high school teachers who attended the in-service teacher training seminar titled “Learning- Teaching Theories and Approaches” at Mersin In-Service Training Institute in the 2015-2016 academic year. All seminar participants were included in the study. The data were collected through the demographic questions added by the researcher and “Lifelong Learning Competence Scale” developed by Uzunboylu and Hürsen (2011). The results of the study showed that the perceived lifelong learning competency levels of the teachers were high. Moreover, no meaningful difference related to gender, major, and length of service was found. It is suggested that in addition to using these kinds of scales, other evaluation tools and using mixed methods could help in reaching more detailed and deeper findings.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arslan-Cansever, B. (2009). Avrupa Birliği eğitim politikaları ve Türkiye’nin bu politikalara uyum sürecinin değerlendirilmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 1(1), 222-232. 04.05.2017 tarihinde http://www.iojes.net/userfiles/article/iojes_144.pdf adresinden alınmıştır.

Ayaz, C. & Ünal, F. (2016). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin bazı değişkenler açısın- dan incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(44), 847-856. 15.05.2017 tarihinde http:// www.sosyalarastirmalar.com/cilt9/sayi44_pdf/5egitim/ayaz_cihat.pdf adresinden alınmıştır.

Ayra, M. & Kösterelioğlu, İ. (2015). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin mesle- ki öz yeterlik algıları ile ilişkisi. Education Sciences, 9(5), 17-28. http://dx.doi.org/10.12739/ NWSA.2015.10.1.1C0630

Bilasa, P. & Arslangilay, A. S. (2016). Ortaöğretim öğretmenlerinin katıldıkları hizmet içi eğitim et- kinliklerine ait görüşleri (Yalova-Erzurum hizmet içi eğitim örneği). International Journal of Human Sciences, 13(1), 1058-1071. doi:10.14687/ijhs.v13i1.3552

Bozat, P.; Bozat, N.; & Hürsen, C. (2014). The evaluation of competence perceptions of primary school teachers for the lifelong learning approach. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 140, 476-482. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.04.456

Dağhan, G., Kibar, P. N., Çetin, N. M., Telli, E., & Akkoyunlu, B. (2015). Öğretmen adaylarının sos- yal medya destekli bilimsel iletişimi kullanmaları üzerine nitel bir çalışma. Türk Kütüphaneciliği 29(2), 258-274. 15.05.2017 tarihinde http://tk.org.tr/index.php/TK/article/view/2545/2545 adresin- den alınmıştır.

Demirel, M. (2009). Lifelong learning and schools in the twenty-first century. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1709-1716. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2009.01.303

Diker-Coşkun, Y. & Demirel, M. (2012). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 108-120. 15.05.2017 tarihinde http://dergipark.

ulakbim.gov.tr/hunefd/article/view/5000048222/5000045542 adresinden alınmıştır.

Dinçer, S. (2017). Ortaokul öğrencilerinin bilgisayar okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi ve ölç- me–değerlendirme araçlarının yapısı. İlköğretim Online, 16(3), 1329-1342. Doi: 10.17051/ilkonli- ne.2017.330261

European Communities. (2017). Key competences for lifelong learning, European Reference Frame- work. 10.05.2017 tarihinde https://www.erasmusplus.org.uk/file/272/download adresinden alın- mıştır.

Gencel-Evin, İ. (2013). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme yeterliklerine yönelik algıları. Eği- tim ve Bilim, 38(170), 237-252.

Güleç. İ.; Çelik, S. & Demirhan, B. (2012). Yaşam boyu öğrenme nedir? Kavram ve kapsamı üzerine bir değerlendirme. Sakarya University Journal of Education, 2/3, 34-48. 10.05.2017 tarihinde http:// dergipark.gov.tr/download/article-file/192264 adresinden alınmıştır.

Hargreaves, D. H. (2004). Learning for life: The foundations for lifelong learning. Great Britain: The Policy Press.

HBÖGM (Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü). (2015). Türkiye hayat boyu öğrenme strateji bel- gesi ve eylem planı (2014-2018). 20.04.2017 tarihinde http://hbogm.meb.gov.tr//meb_iys_dosya- lar/2015_04/20025555_hbostratejibelgesi_2014_2018.pdf adresinden alınmıştır.

İzci, E. & Koç, S. (2012). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenmeye ilişkin görüşlerinin değer- lendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 101-114. 20.04.2017 ta- rihinde http://dergipark.ulakbim.gov.tr/adyusbd/article/view/5000041730/5000039258 adresinden alınmıştır.

Karakuş, C. (2013). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(3), 26-35. 25.04.2017 tarihinde http://jret.org/FileUpload/ks281142/ File/04.karakus.pdf adresinden alınmıştır.

Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi: “Kavramlar ilkeler teknikler” (27. Basım). Ankara: Nobel.

Kılıç, H. & Ayvaz-Tuncel, Z. (2014). İlköğretim branş öğretmenlerinin bireysel yenilikçilik düzeyleri ve yaşam boyu öğrenme eğilimleri. International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 4(7) 25-37.

Kılıç, Ç. (2014). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenmeye yönelik algıları. Eğitim ve Öğretim Araş- tırmaları Dergisi, 3(4), 79-87. 25.04.2017 tarihinde http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/08. kilic.pdf adresinden alınmıştır.

Kuzu, S.; Demir, S. & Canpolat, M. (2015). Evaluation of life-long learning tendencies of pre-service teachers in terms of some variables. Journal of Theory & Practice in Education (JTPE), 11(4), 1089- 1105. 25.04.2017 tarihinde http://eku.comu.edu.tr/article/view/1044000338/5000135000 adresinden alınmıştır.

Official Journal of the European Union. (2006). Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning (2006/962/EC). 10.05.2017 tarihinde http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H096 2&from=EN adresinden alınmıştır.

Oral, B & Yazar, T. (2015). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenmeye ilişkin algılarının çeşitli değiş- kenlere göre incelenmesi. Electronic Journal of Social Sciences, 14(52), 1-11. 10.05.2017 tarihinde http:// dergipark.ulakbim.gov.tr/esosder/article/view/5000086014/5000085658 adresinden alınmıştır.

Özçiftçi, M. & Çakır. R. (2015). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ve eğitim teknolo- jisi standartları özyeterliklerinin incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 5(1), 1-19. 10.05.2017 tarihinde http://dergipark.ulakbim.gov.tr/etku/article/view/5000093909/5000087456 adresinden alınmıştır.

Özdamlı, F. & Özdal, H. (2015). Life-long learning competence perceptions of the teachers and abili- ties in using information-communication technologies. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 182, 718-725. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.819.

Selvi, K. (2011). Teachers’ lifelong learning competencies. International Journal of Curriculum and Ins- tructional Studies, 1(1), 61-69.

Şahin, Ç. & Arcagök, S. (2014). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Journal of Social Sciences/Sosyal Bilimler Dergisi, 7(16), 394-417. 25.04.2017tarihindehttp://dergipark.ulakbim.gov.tr/adyusbd/article/view/5000041570/5000039098 adresinden alınmıştır.

Şahin, M., Akbaşlı, S. & Yanpar-Yelken, T. (2010). Key competences for lifelong learning: The case of prospective teachers. Educational Research and Reviews, 5(10), 545-556. 10.05.2017 tarihinde http:// www.academicjournals.org/journal/ERR/article-full-text-pdf/1AFAAD24190 adresinden alınmış- tır.

Tunca, N., Alkın-Şahin, S. & Aydın, Ö. (2015). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 432-446. DOI: 10.17860/efd.92694

Uzunboylu, H. & Hürsen, C. (2013). Evaluation of teachers’ attitudes and perceptions of competen- ce regarding lifelong learning. Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, 15(3), 177-204. 10.05.2017 tarihinde https://hrcak.srce.hr/file/164780 adresinden alınmıştır.

Uzunboylu, H. & Hürsen, Ç. (2011). Lifelong learning competence scale (LLLCS): The study of vali- dity and reliability. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(41), 449-460.

Uzunboylu, H. & Selcuk, G. (2016). Lifelong learning competency perceptions of teacher candidates according to a teacher training program. Anthropologist, 24(1), 119-125.

Üstündağ, M. T.; Güneş, E. & Bahçivan, E. (2017). Turkish adaptation of digital literacy scale and in- vestigating pre-service science teachers’ digital literacy. Journal of Education and Future, (12), 19-29. 10.09.2017 tarihinde http://dergipark.gov.tr/download/article-file/332115 adresinden alınmıştır.

Yalız-Solmaz, D. (2017). Relationship between lifelong learning levels and information literacy skills in teacher candidates. Universal Journal of Educational Research, 5(6), 939-946. Doi: 10.13189/ ujer.2017.050605

Yalız-Solmaz, D. & Aydın, G. (2016). Evaluation of lifelong learning tendencies of pre-service teac- hers. The Anthropologist, 24(1), 55-63.

Yaman, F. & Yazar, T. (2015). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi (Diyarba- kır ili örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(4), 1553-1566. 10.05.2017 tarihinde http://79.123.169.199/ ojs/index.php/Kefdergi/article/view/266/274 adresinden alınmıştır.

Yavuz-Konokman, G. & Yanpar-Yelken, T. (2014). Eğitim fakültesi öğretim elemanlarının yaşam boyu öğrenme yeterliklerine ilişkin algıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(29-2).

Yazçayır, N. & Selvi, K. (2015). Information and communication technology competencies of class teachers. International Journal of Innovative Research in Education, 1 (1), 28-38.

Yıldırım, Z. (2015). Sınıf öğretmenlerin yaşam boyu öğrenmeye yönelik yeterlik algıları ve görüşleri. Yayım- lanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Yüksel, S.; Gündoğdu, K.; Akyol, B. & Akar-Vural, R. (2016). Hayat boyu öğrenme konusunda yayım- lanan tez ve makalelere ilişkin bir içerik analizi: 2000-2015. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 1491-1513. Doi:10.17556/jef.88957
How to Cite
Arslangilay, A. S. (2017). Perceived lifelong learning competencies of high school teachers attending an ın-service teacher training seminar. International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS), 7(14), 163-178.