Dramatization in teacher education: a study on teaching learning theories

  • Banu Yücel Toy
Keywords: Drama, dramatization, teacher education, teaching methods

Abstract

Drama as a teaching method is defined as the acting of an event, experience, situation, concept, or object by a group of students while teaching topics in various subject fields such as history, language, and mathematics. One of the techniques used in drama is dramatization. The purpose of this study was to examine the impact of teaching learning theories through dramatization on teacher candidates’ academic achievement and to reveal their opinions toward this technique. For this reason, a pretest-posttest control group quasi experimental design study was carried out with 130 teacher candidates. 62 were in experimental and 68 were in the control group. Data were collected through an achievement test and dramatization technique evaluation scale. It was observed that prospective teachers in the experimental group were more successful than those in the control group. Moreover, prospective teachers in the experimental group expressed that dramatization had positive effects on their learning, individual development, and learning environment. Additionally, throughout this study, the prospective teachers individually experienced the effects of dramatization by practicing it before they use this technique in their courses in the future.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adıgüzel, H. Ö. (1993). Oyun ve yaratıcı drama ilişkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Andersen, C. (2004). Learning in “as-if” worlds: Cognition in drama in education. Theory into Practice, 43 (4), 281-286.

Anderson, M. (2004). The professional development journeys of drama educators. Youth Theatre Journal, 18 (1), 1-16.

Annarella, L.A. (1992). Creative drama in the classroom. (ERIC Document Production Service No. ED 391206)

Aykaç, N. (2005). Öğretme ve öğrenme sürecinde aktif öğretim yöntemleri. Ankara: Naturel Yayıncılık.

Bolton Gary, C. (2013). Living theory: Dramatization in educational psychology. International Journal of University Teaching and Faculty Development, 4(3), 147-155.

Cremin, M. (1998). Identifying some imaginative processes in the drama work of primary school children as they use three different kinds of drama structures for learning. Research in Drama Education, 3 (2), 211-224.

Demirel, Ö. (1998). Türkçe öğretimde çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri. Bulunduğu eser: S.Topbaş (Ed.), Türkçe öğretimi (ss.39-54), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Egri, L. (1960). The art of dramatic writing. New York: Simon & Schuster.

Fleming, M. (2008). Starting drama teaching (2nd Ed.). New York: Routledge.

Genç, H. N. (2003). Eğitimde yaratıcı dramanın alımlanması. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 196-205.

Gönen, M. & Dalkılıç, N.U. (2003). Çocuk eğitiminde drama: Yöntem ve uygulamalar. İstanbul: EpsilonYayınevi.

Gürol, A. (2003). Okul öncesi öğretmenleri ile okul öncesi öğretmen adaylarının eğitimde dramanın uygulanmasına ilişkin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 158. 10 Mart 2015 tarihinde http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/158/gurol.htm adresinden alınmıştır.

Kavcar, C. (1986). Türkçe öğretiminde dramatizasyon yöntemi. Türk dilinin öğretimi toplantısı, 83-91.

Kaya, A. (2004). Öğretmen adayları için drama eğitiminin gerekliliği. N. Aslan (Ed.), Drama Liderliği, Türkiye 6. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri (ss.73-78). Ankara: Oluşum Yayınları.

Linn, R. L. and Gronlund, N. E. (2005). Measurement and assessment in teaching (9th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson/Merrill Prentice Hall.

McCaslin, N. (1999). Creative drama in the classroom and beyond. NY: Addison Wesley Longman.

McLauchlan, D. (200m7). Transmitting transactive pedagogy: A dilemma of pre-service teacher education in drama. Theatre Research in Canada, 28(2), 120-129.

M.E.B. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (2010). Meb 2010 mali yılı performans programı. MEB: Ankara.

Myers, R.E. & Torrance, E.P. (2003) What next? Futuristic scenarios for creative problem solving. Waco, TX: Prufrock Press.

Ocak, G. (2012, Ed.). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: PegemAYayıncılık.

Okvuran, A. (1995) Çağdaş insanı yaratmada yaratıcı drama eğitiminin önemi ve empatik eğilim düzeylerine etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 27(1), 185-194.

Okvuran, A. (2002) Drama öğretimi ve dramaya dayalı öğrenme. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1 (1), 115-131.

Ormancı, Ü. & Şaşmaz Ören, F. (2010) Dramanın ilköğretimde kullanılabilirliğine yönelik sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri: Demirci Eğitim Fakültesi örneği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 43 (1), 165-191.

O’Toole, J. (2009a) Strange bedfellows: Drama and education. In J. O’Toole, M. Stinson, & T. Moore (Eds.), Drama and curriculum: A giant at the door (pp.11-27). New York: Springer.

O’Toole, J. (2009b) Drama as pedagogy. In J. O’Toole, M. Stinson, & T. Moore (Eds.), Drama and curriculum: A giant at the door (pp.97-116). New York: Springer

Önal Çalışkan, İ. Ö. & Üstündağ, T. (2010) Ölçme ve değerlendirme dersinde yaratıcı dramanın kullanılmasına ilişkin katılımcı görüşleri. Eğitim ve Bilim, 35 (155), 36-48.

Önder, A. (2000). Yaşayarak öğrenme için eğitici drama: Kuramsal temellerle uygulama teknikleri ve örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayınevi.

Poston-Anderson, B. (2008). Drama: Learning connections in primary schools. Australia: Oxford University Press.

Sağlam, T. (2004). Dramatik eğitim: Amaç mı? araç mı? Tiyatro Araştırmaları Dergisi, 17, 4-21. Stevens, J. (1996). Applied multivariate statistics for the social sciences (3rd ed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Tabachnick, B.G. & Fidell, L.S. (1996). Using multivariate statistics (3rd Ed.). New York: HarperCollins Colege Publishers.

Tahta, F. (2000). Eğitimde drama nedir? Öğretmen yetiştirme lisans programında dramanın yeri. N. Aslan (Ed.), Türkiye 1. Drama Liderleri Buluşması (ss. 92-94). Ankara: Fersa Matbaacılık.

Tezbaşaran, A. A. (2008). Likert tipi ölçek hazırlama kılavuzu (3. Sürüm e-kitap). 1 Şubat 2015 tarihinde http://www.academia.edu/1288035/Likert_Tipi_%C3%96l%C3%A7ek_Haz%C4%B1rlama_K%C4%B1lavuzu adresinden alınmıştır.

Yeğen, G. (2004). Eğitim fakültelerindeki yaratıcı drama eğitimi. N. Aslan (Ed.), Drama Liderliği, Türkiye 6. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri (ss. 51-54). Ankara: Oluşum Yayınları.

Yeğen, G. (2005). Eğitim fakültelerinde okutulan ilköğretimde drama dersi için içerik düzenleme önerisi. N. Aslan (Ed.), Dramada Arayışlar, Türkiye 7. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri (ss. 109-114). Ankara: Oluşum Yayınları.

Yıldırım, İ.N. & Gürol, A. (2010) Sınıf öğretmenlerinin yaratıcı drama yöntemine ilişkin yeterlilik ve uygulama düzeylerinin belirlenmesi. e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 5(3), 729-741. 10 Mart 2015 tarihinde http://www.newwsa.com/ adresinden alınmıştır.

Yiğit, N; Tural, G.; Alev,N. & Aydın, Ö. (2009). Fen öğretiminde drama yönteminin kullanım durumlarının ortaya konulması. e-Journal of New World Sciences Academy Education Science, 4 (3), 975-993. 10 Mart 2015 tarihinde http://www.newwsa.com/ adresinden alınmıştır.

Yücel-Toy, B. (2011). Öğretmen eğitiminde formasyon derslerinin drama yöntemi ile işlenişine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri: Gelişim ve öğrenme dersi örneği. New Trends on Global Education Konferansında sunulmuştur. KKTC.
How to Cite
Yücel Toy, B. (2015). Dramatization in teacher education: a study on teaching learning theories. International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS), 5(9), 49-62.