Cooperative learning method in the third grade life studies course and students’ reflective thinking skills

  • Deniz Gökçe Erbil
  • Ayfer Kocabaş
Keywords: Reflective thinking, cooperative learning, life science

Abstract

The aim of this study is to identify and track the development of 3rd grade students’ reflective thinking skills through the cooperative learning method –learning together techniqueprocess. A qualitative descriptive approach was utilized. Content and descriptive analysis methods were used in this study. The study was conducted in 8 weeks with 34 3rd grade elementary students. “Students Dıaries”, “Reflective Diaries” and “Assessment Survey of Group Process” were used as data collection tools. “Student Diaries” were split into 2 groups in a three-week period and reflection thinking categories were studied (Mezirow, 1997). After the analysis of student diaries, students wrote down their impressions about the process and their teacher, from content level to process level in 6 weeks. “Reflective Diaries” were analyzed with Schön’s (1987) reflective thinking model. Student diaries showed that students were able to perform the behaviors required by reflection-on-action and reflection-in-action processes at a large scale. After the analysis of “Assessment Survey of Group Process”, their survey scores were regularly increasing in the six-week period. Results of the study showed that there were some positive developments in students’ reflective thinking skills in the cooperative learning group. Cooperative learning has positive effects on promoting students’ thinking (Jacobs, Lee & Ng, 1997). It is suggested that cooperative learning should especially be used for developing students’ reflective thinking skills in 3rd grade life studies courses

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akay, C. ve Ültanır, E. (2010). Andragojik temellere dayalı kolaylaştırılmış okuma-yazma eğitimi (KOYE) sürecine yönelik KOYE eğiticilerinin görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 75-88.

Baş, G. ve Beyhan, Ö. (2012). İngilizce dersinde yansıtıcı düşünme etkinliklerinin öğrencilerin akademik başarılarına ve derse yönelik tutumlarına etkisi. Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 128-142.

Baysal, Z. N. (2006). Hayat Bilgisi: Toplumsal ve doğal yaşama bütüncül bir bakış. Cemil Öztürk (Ed.), Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç, Ç. E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. Ve Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Çapar, G. Ö. (2011). İşbirlikli öğrenme yönteminin öğrencinin matematik başarisi ve matematiğe ilişkin tutumu üzerindeki etkililiği: Bir meta-analiz çalişmasi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.

Çiğdem, H. (2012). Bilişim teknolojisi öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersinde blog aracılığı ile tuttukları günlüklerin yansıtıcı düşünme düzeylerine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Dewey, J. (1933). How we think: A restatement of the relation of reflective thinking to the educative process. Boston: D.C. Health.

Erbil, D. G. (2014). İlkokul üçüncü sınıf Hayat Bilgisi dersinde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrencilerin akademik başarılarına, demokratik tutumlarına ve yansıtıcı düşünme becerilerine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Ersözlü, Z. N. (2008). Yansıtıcı düşünmeyi geliştirici etkinliklerin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersindeki akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Jacobs, G. M., Lee, C, & Ng, M. (1997). Cooperative learning in the thinking classroom. Paper presented at the International Conference on Thinking, Singapore.

Johnson D. W., Johnson, R. T. & Holubec, J. E. (1994). Nuts&Bolts of cooperative learning. Minnesota: Interaction.

Johnson, D. W., Johnson, R. T. & Stanne, M. B. (2000). Cooperative learning methods: A meta-analysis. Minnesota: University of Minnesota

Kagan, S. (1994). Cooperative learning. California: Kagan Publishing.

Kırnık, D. (2010). İlköğretim 5. sınıf Türkçe dersinde yansıtıcı düşünmeyi geliştirici etkinliklerin öğrenci başarısına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Kocabaş, A. (1998). İşbirlikli ve geleneksel öğrenme yöntemlerinin müziğe ilişkin tutumlar üzerindeki etkisi, Eğitim ve Bilim Dergisi, 22, 36-40.

Kocabaş, A. (2007). Müzik öğretiminin temelleri. İzmir: Kanyılmaz Matbaası.

Kocabaş, A., Aşık, A., Karaşahin, İ., Erbil, D. G. ve Erdoğan, F. (2015). Türkiye’de işbirlikli öğrenme yönteminin uygulandığı tezlerin içerik analizi. VII. International Congress of Educational Research. Abstract (s. 175). Ankara: Pegem.

MEB (2009). İlköğretim Okulu Hayat Bilgisi Dersi Programı 17.12.2013 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden alınmıştır.

Mezirow, J. (1991). Transformative dimensions of adult learning. San Francisco: Jossey-Bass.

Mezirow, J. (1997). Transformative learning: Theory to practice. New Directions for Adult & Continuing Education, 74, 5–12.

Öner Sünkür, M. (2013). Fen ve Teknoloji dersinde tahmin et-gözle-açıkla yöntemi ile desteklenmiş yansıtıcı düşünmeye dayalı etkinlik uygulamalarının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.

Schön, D. A. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. Aldershot: Avebury.

Schön, D. A. (1987). Educating the reflective practitioner. San Francisco: Jossey-Bass.

Tarım, K. (2003). Kubaşık öğrenme yönteminin matematik öğretimindeki etkinliği ve kubaşık öğrenme yöntemine ilişkin bir meta analiz çalışması. Yayımlanmamış doktora tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Tican, C. (2013). Yansıtıcı düşünmeye dayalı öğretim etkinliklerinin öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme becerilerine, eleştirel düşünme becerilerine, demokratik tutumlarına ve akademik başarılarına etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Tok, Ş. (2008). The effects of reflective thinking activities in science course on academic achievements and attitudes toward Science, Elementary Education Online, 7(3), 557-568.

Uygun, K. (2012). Sosyal bilgiler öğretiminde yansıtıcı düşünme uygulamalarının akademik başarı ve tutuma etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Yıldırım, C. (2012). Bilimsel süreç becerileri etkinliklerinin ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin yansıtıcı düşünmelerine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
How to Cite
Erbil, D., & Kocabaş, A. (2015). Cooperative learning method in the third grade life studies course and students’ reflective thinking skills. International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS), 5(9), 63-79.