Analysis of school counselors’ continuing education needs

  • Ayşen Köse Şirin
  • Yelkin Diker Coşkun
Keywords: Continuing training needs, dynamic support materials, needs assessment, school counselor, student needs, professional development needs

Abstract

The goal of this study is to assess school counselors’ perceptions on common student needs and to identify professional development and dynamic support material needs of school counselors. To serve this purpose, data were collected from 224 school counselors with a needs assessment questionnaire prepared by the researchers. Based on the research findings, conflictresolution, goal-setting, effective studying and time management skills are the most common student needs while material and professional development needs of counselors related to these issues have been ranked lowest. The study found that needs of school counselors for dynamic support materials and professional development are parallel.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aguinis, H. ve Kurt, K. (2009). Benefits of training and development for ındividuals and teams, organizations, and society. Annual Review of Psychology, 60, 451–74.

Astramovich, R. L. (2011). Needs Assessment: A Key Evaluation Tool For Professional Counselors. 17.11. 2014 tarihinde http://counselingoutfitters.com/vistas/vistas11/Article_41.pdf adresinden alınmıştır.

Beidoğlu, M., S. Dinçyürek , & Y. Akıntuğ (2015) The opinions of school counselors on the use of information and communication technologies in school counseling practices: North Cyprus schools. Computers in Human Behavior, 52, 466-471.

Brigman, G., & Campbell, C. (2003). Helping students improve academic achievement and school success behavior. Professional School Counseling, 7, 91-98.

Can, E. (2010). İlköğretim okullarında görevli rehber öğretmenlerin karşılaştıkları sorunların incelenmesi. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’nda sözlü bildiri olarak sunulmuştur.Elazığ.

Carey, J.C., Martin, I. (2015). A review of the major school counseling policy studies in the United States: 2000-2014. Amherst, MA: The Ronald H. Fredrickson Center for School Counseling Outcome Research and Evaluation. 23.06.2015 tarihinde https://www.umass.edu/schoolcounseling/uploads/Carey_Martin_PolicyBrief_Final%20YES.pdf adresinden alınmıştır.

Çelikkaleli, Ö., N. Gökçakan, ve B. Çapri (2005). Lise öğrencilerinin bazı psikolojik ihtiyaçlarının cinsiyet, okul türü, anne ve baba eğitim düzeyine göre incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18(2), 245-268. 26.06.2015 tarihinde http://ucmaz.home.uludag.edu.tr/PDF/egitim/htmpdf/2005-18(2)/245-268.pdf adresinden alınmıştır.

Dimmitt, C., Carey, J. C., & Hatch, T. (Eds.). (2007). Evidence-based school counseling: Making a difference with data-driven practices. Corwin Press. USA.

Doğan, B., ve Tatık, R.Ş. (2014). Okul öncesi öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi. Journal of Academic Social Science Studies, (27), 521. Doi:10.9761/Jasss2418.

Grier, A.S. (2005). Integrating needs assessment into career and technical curriculum development. Journal of Industrial Teacher Education, 42(1), 59-66.

Scheel, M. J., & Gonzalez, J. (2007). An investigation of a model of academic motivation for school counseling. Professional School Counseling, 11, 49-64. doi: 10.5330/PSC.n.2010-11.49

Gladding, S. T. (2013) Psikolojik danışma: Kapsamlı bir meslek. (Çev. Ed. N. Voltan Acar). Nobel Yayıncılık. Ankara.

Gültekin, F. (2004), Bir savunucu olarak okul psikolojik danışmanı, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 15, 56-65.

Güven, M. (2002), Okul güvenliğinde psikolojik danışmanların rolü ve görevleri, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9, 68-72.

Karacaoğlu, Ö. C. (2009, Mayıs). İhtiyaç analizi ve delphi tekniği; öğretmenlerin eğitim ihtiyacını belirleme örneği. I Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. Çanakkale.

Karasar, N. (2000). Bilimsel araştırma yöntemi. (10. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Karataş, Z. H. ve Şahin Baltacı (2013). Ortaöğretim kurumlarında yürütülen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine yönelik okul müdürü, sınıf rehber öğretmeni, öğrenci ve okul rehber öğretmeninin (psikolojik danışman) görüşlerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14, (2), 427-460.

Miller, J. A. ve Osinski, D. M. (1996). Training Needs Assessment- ISPI-International Society For Performance Improvement. 24 11. 2014 tarihinde http://www.ispi.org/pdf/suggestedReading/Miller_Osinski.pdf adresinden alınmıştır.

Morrison, M. (2014) Organizational Development Theory and Practice: A guide book for Managers OD Consultants and HR Professionals using OD tools.

Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği, 24.11.2014 tarihinde http://mevzuat.meb.gov.tr/html/68.html adresinden alınmıştır.

Nazlı, S. (2007). Psikolojik Danışmanların Değişen Rollerini Algılayışları. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(18), 1-11. 22.06.2015 tarihinde http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c10s18/makale/c10s18m1.pdf adresinden alınmıştır.

Owen, F. Owen D. W. (2008) Okul psikolojik danışmanlarının rol ve işlevleri: yöneticiler ve psikolojik danışmanların görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt 41, Sayı 1, 201-221.

Poynton, T. A., Carlson, M.W., Hopper, J. A., & Carey, J.C. (2006). Evaluation of an innovative approach to improving middle school students’ academic achievement. Professional School Counseling, 9(3). 190-196.

Pişkin, M. (1989). Orta dereceli okullarda görevli, yönetici, öğretmen ve danışmanların ideal ve gerçek danışmanlık görev algıları, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Sabella, R. A, T. A. Poynton, M. L. Isaacs. (2010) School counselors perceived importance of counseling technology competencies. Computers in Human Behavior. 26(4), 609–617.

Sciarra, D. T., H. J. Seirup (2008) The Multidimensionality of School Engagement and Math Achievement Among Racial Groups, Professional School Counseling, 11(4), 218-228 doi: 10.5330/PSC.n.2010-11.218)

Yeşilyaprak, B. (2006). Eğitimde rehberlik hizmetleri (14.baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Yeşilyaprak, B. (2009). Türkiye’de psikolojik danışma ve rehberlik alanının geleceği: yeni açılımlar ve öngörüler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(1), 193-213.

Yıldız, E. (2012). Mesleki tükenmişlik ve rehber öğretmenler üzerine bir araştırma. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 33, 37-61.
How to Cite
Köse Şirin, A., & Diker Coşkun, Y. (2015). Analysis of school counselors’ continuing education needs. Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 5(9), 105-122.