Evaluation of reading comprehension skills of fifth grade students

  • Hasan Özder
  • Güner Konedralı
  • Havva Doğan
Keywords: Reading comprehension, word comprehension, sentence comprehension, paragraph comprehension

Abstract

The basic aim of this research study is to examine the level of fifth graders’ reading comprehension skills and to determine their learning deficiencies. The data for the research was gathered from 85 primary school students. The data of the research was obtained by the “Reading Comprehension Skills Test” developed by the researchers. According to the research results, the students were the least successful at the sentence level and there was not a significant difference between the success of students from different socio-economic backgrounds. Moreover, the study found a significant correlation at word, sentence, and paragraph levels.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akay, A. A. (2004). İlköğretim 2. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerinin matematik problemlerini çözme başarısına etkisi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Ateş, M. (2008). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeyleri ile Türkçe dersine karşı tutumları ve akademik başarıları arasındaki ilişki, Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.

Balcı, T. (2003). Edat bağlamında sözcük türlerine yeni bir yaklaşım, Dil Dergisi. 122, 7-16.

Berberoğlu, G. ve Tuncer, Ç. Ö. (2009). Türkçe okuduğunu anlama becerileri, Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama Dergisi, Sayı: 5.

Bloom, B. S.(1979). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme, (Çev: D. Ali Özçelik) İstanbul: MEB.

Bryman, A. (2012) Social Research Methods, (fourth edition). Oxford: Oxford University Press.

Cunningham, A. E., & Stanovich, K. E. (1998). What reading does for the mind. American Educator, 22, 8-15.

Çelen, N. (1993). Ailenin dil gelişimine etkisi. Oğuzkan, F. (Ed.), İlköğretim okullarında Türkçe öğretimi ve sorunları, Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları, 77-93.

Çelenk, S. (2003). Okul aile işbirliği ile okuduğunu anlama başarısı arasındaki ilişki, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 : 33-39.

Çiftçi, Ö. (2007). “İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin Türkçe öğretim programında belirtilen okuduğunu anlamayla ilgili kazanımlara ulaşma düzeyinin belirlenmesi”, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

Çiftçi, Ö. ve Çeçen, M. (2009). Beşinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama kazanımlarıyla ilgili bilişsel becerilere ulaşma düzeylerinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17 (2), 637-648.

Çiftçi, Ö. ve Temizyürek, F. (2008). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerinin ölçülmesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (9), 109-129.

Diamond, L. ve Gutlohn, L. (2006). Teaching Vocabulary. http://www.readingrockets.org/article/9943/. Erişim Tarihi: 17.01.2013.

Egelioğlu, F. V. (1989). Okuduğunu anlama düzeyi ve öğrenme için harcanan zamanın bilişsel öğrenme düzeyine etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Erginer, E. (1999). İlköğretim 3., 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerinin değerlendirilmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(Özel sayı), 1-11.

Epçaçan, C. (2009). Okuduğunu anlama stratejilerine genel bir bakış, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2 (6), 207-223.

Fidan, N. Ve Baykul, Y. (1994). İlköğretimde temel öğrenme ihtiyaçlarının karşılanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,10, 7-20.

Gelbal, S. (2008). Sekizinci sınıf öğrencilerinin sosyo-ekonomik düzeylerinin Türkçe başarısı üzerinde etkisi. Eğitim ve Bilim, (3) 150, 1- 13.

Güleryüz, H. (1999). Okuduğunu anlama ile sözcük bilgisi arasındaki ilişkiler, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

İş Güzel, İ. Ç. (2009). Cito Türkiye öğrenci izleme sistemi’nde (ÖİS) problem çözme becerilerinin ölçülmesi, etkinlik ve sorularla örneklendirilmesi ve değerlendirilmesi, Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama,4, 10-20.

Kartal, E. ve Özteke, H. Ç. (2010). İlköğretim öğrencilerinin okuduklarını anlama ve anlatma düzeylerinin belirlenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research, 3 (11), 372- 380.

Kutlu, Ö., Yıldırım, Ö., Bilican, S. ve Kumandaş, H. (2011). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlamada başarılı olup-olmama durumlarının kestirilmesinde etkili olan değişkenlerin incelenmesi, Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 2(1), 132-139.

Nagy, W. E., Herman, P. A., & Anderson, R. C. (1985). Learning words from context. Reading Research Quarterly, 20, 233–253.

Mckeown, M. C. (1985), “The Acquisition of Word Meaning From Context by Children of High and Verbal ability”, Reading Research Quarterly, 20 (4), s. 482-495.

Matthews B.& Ross L.(2010). Research Methods: A Practical Guide for the Social Sciences, Harlow, Longman.

Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı (2011). KKTC ilköğretim okullarının öğrenci, öğretmen ve sınıf sayıları, Lefkoşa: KKTC. (Yayınlanmamış Rapor).

Molfese, V. J., Modglin , A. & Molfese, D. L. (2003). The Role of Environment in the Development of Reading Skills: A Longitudinal Study of Preschool and School-Age Measures, Journal of Learning Disabilities, V, 36, 1, 59–67.

Nuhoğlu, M. M., Başoğlu, N. ve Kayganacıoğlu, S. (2008). Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Nobel Yayınları.

Oakhill, J. (1993). Children's difficulties in reading comprehension, Educational Psychology Review, Vol. 5, No. 3, 223-237.

Obalı, B. (2009). Öğrencilerin fen ve teknoloji akademik başarısıyla Türkçede okuduğunu anlama ve matematik başarıları arasındaki ilişki, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Oluk, S. ve Başöncül, N. (2009). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin üstbiliş okuma stratejilerini kullanma düzeyleri ile fen-teknoloji ve Türkçe ders başarıları üzerine etkisi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 17, 183-194.

Özbay, M. (2009). Anlama teknikleri: I okuma eğitimi. Ankara: Öncü Kitap.

Özçelik, D. A. (1989). Test hazırlama kılavuzu ( ikinci baskı). Ankara: ÖSYM Eğitim Yayınları 5.

Piaget, J. & Inhelder, B. (1969). The psychology of the child. New York: Basic Book.

Ruşen, M. (1999). Hızlı okuma. (18. Baskı). İstanbul: Alfa yayınları.

Sallabaş, M. E. (2008), İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları ve okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (16), 141–155.

Sertsöz, T. (2003). İlköğretim okullarının 6. sınıflarında okuduğunu anlama davranışının kazandırılmasının matematik başarısına etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Sönmez, V. (2003). Metinlerin eğitselliğini saptamada matematiksel bir yaklaşım (Sönmez Modeli). Eğitim Araştırmaları, 10: 24–39.

Stahl, S. A. (2003). Vocabulary and readability: How knowing word meanings affects comprehension. Topics in Language Disorders, 23, 241-247.

Stahl, S. A., & Fairbanks, M. M. (1986). The effects of vocabulary instruction: Amodel-based metaanalysis. Review of Educational Research, 56, 72–110.

Şengöl, T. (1995). İzmir’de ortaöğretim kurumlarında öğrenci başarısını etkileyen sosyo-ekonomik faktörler, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.

Tosunoğlu, M., Aköz, Y. ve Katrancı, M. (2009). Sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre ilk okuma yazma öğretiminde başarıyı etkileyen faktörler, Millî Eğitim, 183.

Vellutino, F. R (1991). Introduction to three studies on reading acquisition: Convergent findings on theoretical foundations of code-oriented versus whole-language approaches to reading instruction. Journal of Educational Psychology, Vol 83(4), 437-443.

Vilenius-Tuohimaa, P. M., Aunola, K., & Nurmi, J. E. (2008). The association between mathematical word problems and reading comprehension. Educational Psychology, 28(4) 409-426

Wise, C. J., Sevcik, R. A., Morris, R. D., Lovett, M. W. & Wolf, M. (2007). The relationship among receptive and expressive vocabulary, listening comprehension, pre-reading skills, word identification skills, and reading comprehension by children with reading disabilities, Journal of Speech, Language, and Hearing Research, Vol. 50, 1093–1109.

Yağmur, T. (2009) Türkçe ders kitapları üst düzey bilişsel becerilerin gelişimini ne oranda sağlamaktadır? Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama Dergisi, Sayı: 5.

Yıldırım,K., Yıldız, M. ve Ateş, S. (2011). Kelime bilgisi okuduğunu anlamanın anlamlı bir yordayıcısı mıdır ve yordama gücü metin türlerine göre farklılaşmakta mıdır?, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11,1531-1547.

Yıldız, C. ve Okur, A. (2010). İlköğretim okullarındaki okuma etkinliklerinde göz ardı edilen bir konu: Sözcük öğretimi, TÜBAR-XXVII, 753-773.

Yılmaz, M. (2008). Türkçede okuduğunu anlama becerilerini geliştirme yolları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (9), 131- 139.

Yılmaz, M. (2011). İlköğretim 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama seviyeleri ile Türkçe, matematik, sosyal bilgiler ve fen ve teknoloji derslerindeki başarıları arasındaki ilişkinin belirlenmesi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29, 9-13.
How to Cite
Özder, H., Konedralı, G., & Doğan, H. (2012). Evaluation of reading comprehension skills of fifth grade students. International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS), 2(4), 13-26.