Determining the attitudes of university preparatory programme students towards the english language laboratory course

  • Elvan Kurtman
  • Ali Arslan
Keywords: Teaching English, computer assisted language learning, language laboratory course, attitude

Abstract

The aim of this study was to determine the attitudes of preparatory programme students towards the English language laboratory course. This study was conducted at Bülent Ecevit University’s compulsory preparatory programme in the fall term of 2010-2011 academic year. The participants of study are 451 students. The data of this study was collected with the help of “attitude scale towards English language laboratory course” that was developed by the researchers. Mean is 3,57. The level of students affects their attitude towards it significantly but their gender, high school and faculty have no effect on their attitude.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alkan, B. (1997). The investigation of the comparison of computer-assisted English language learning and teachercentered English language learning. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Arishi, S. A. M. (2012). Attitudes of students at Saudi Arabia’s industrial colleges toward computer assisted language learning (CALL). Teaching English with Technology, 12 (1), 38-52.

Arslan, A. (2008). Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitim yapmaya yönelik tutumları ile öz yeterlik algıları arasındaki ilişki. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 24, 101-109.

Arslan, A. (2009). Bilgisayar destekli Türkçe öğretiminin öğrencilerin Türkçe dersi tutumlarına etkisi. EJournal of New World Sciences Academy, 4 (2), 665-677.

Arslan, B. (2003). Bilgisayar destekli eğitime tabi tutulan ortaöğretim öğrencileriyle bu süreçte eğitici olarak rol alan öğretmenlerin BDE’e ilişkin görüşleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 2 (4), 67-75.

Ateş, A., Altunay, U. ve Altun, E. (2006). Bilgisayar destekli İngilizce öğretiminin lise hazırlık öğrencilerinin İngilizce’ye ve bilgisayara yönelik tutumları üzerindeki etkisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2 (2), 97-112.

Ayres, R. (2002). Learner attitudes towards the use of CALL. Computer Assisted Language Learning, 15 (3), 241-249.

Aytürk, N. (1999). Bilgisayar destekli öğretimin öğrencilerin İngilizce başarısına; İngilizce ve bilgisayara yönelik tutumlarına olan etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Bulut, D. ve Abuseileek, A. F. M. (2007). Learner attitude toward CALL and level of achievement in basic language skills. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23 (2), 103-126.

CALICO (2001). Bilgisayar destekli dil öğreniminde bilimsel çalışmalar: Geliştirme, eğitbilimsel yenilikler ve araştırma [Online]. http://calico.org/CALL_document-Turkish.pdf adresinden 22 Haziran 2011 tarihinde alınmıştır.

Cameron, K.C.; Dodd, W.S. & Rahtz, S.P.Q. (1986). Computers and modern language studies. Chichester: Ellis Harwood Limited.

Çelebi, M. (2006). Türkiye’de anadili ve yabancı dil öğretimi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (21), 285-307.

Demirbilek, M. ve Yücel, Z. (2011). İngilizce öğretmenlerinin bilgisayarın yabancı dil öğretim ve öğreniminde kullanımı hakkındaki görüşleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 217-246.

Demirel, Ö. (2005). Öğretimde planlama ve değerlendirme öğretme sanatı. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Engin, A. (2006). Yabancı dil (İngilizce) öğretiminde öğrenci başarısını etkileyen değişkenler. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (2), 287-310.

Gay L. R. & Airasian P. (2000). Educational research competencies for analysis and application, (Sixth Edition). USA: Merill Prentice Hall.

Gömleksiz, M. ve Düşmez, O. (2005). İngilizce’de relative clause konusunun öğretiminde bilgisayar destekli öğretim ile geleneksel yöntemin öğrenci başarısı üzerine etkisinin karşılaştırılması. Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (2).

Güneyli, A., Birikim, Ö. ve Canan, P. Z. (2009). Yabancı dil eğitiminde bilgisayar kullanımı. EJER, 34, 37-54.

Koçak, N.Ç. (1997). Effectiveness of computer assisted language learning (CALL) in vocabulary instruction to Turkish EFL students. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Bilkent Üniversitesi, Ankara.

Kutluca, T. ve Ekici, G. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutum ve öz-yeterlik algılarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 177-188.

Lee, K. (2000). English teachers’ barriers to the use of computer assisted language learning. The Internet TESL Journal, 6(12). http://iteslj.org/Articles/Lee-CALLbarriers.html adresinden 18.01.13 tarihinde alınmıştır.

Morgan, L.Z. (1986). Computer assisted instruction- How, when, and why. Foreign Language Annals, 19, 515-519.

Odabaşı, F. (1994). Yabancı dilde dil bilgisi öğrenmede bilgisayar destekli öğrenme yönteminin öğrenci başarısına etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Oğuz, E., Ellez, A. M., Akamca, G.Ö., Kesercioğlu, T. İ. ve Girgin, G. (2011). Okulöncesi öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitim yapmaya ve bilgisayara yönelik tutumları. İlköğretim Online, 10(3), 934-950.

Okan, Z. ve Torun, P. (2007). Learner attitudes towards CALL applications at YADIM. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (2), 162-179.

Prathibha, J. (2010). Computer assisted language learning: Benefits and barriers. English in New Technology, ELT, ESP ve Communication Skills, 2(3), 59-71.

Schumacher, P. & Moharan-Martin, T. (2001). Gender, internet and computer attitudes and experiences. Computers In Human Behavior, 17(1), 95-110.

Sezer, A. (2011). Coğrafya öğretmeni adaylarının bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumlarının incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 1-19.

Sullivan, N. & Pratt, E. (1996). A comparative study of two ESL writing environment: a computer-assisted classroom and a traditional oral classroom, System, 29(4), 491-501.

Şentürk, H. (1997). The effects of supplementary computer assisted listening instruction on listening comprehension ability. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Teo, T. (2008). Pre-service teachers’ attitudes towards computer use: A Singapore survey. Australasian Journal of Educational Technology, 24 (4), 413-424.

Tunçok, B. (2010). A case study: Students attitudes towards computer assisted learning, computer assisted language learning and foreign language learning. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara

Yıldırım, S. ve Kaban, A. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları. Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2), 158-168.

Yılmaz, N. ve Alıcı, Ş. (2011). Investigating pre-Service early childhood teachers’ attitudes towards The computer based education in science activities. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10 (3), 161-167.
How to Cite
Kurtman, E., & Arslan, A. (2012). Determining the attitudes of university preparatory programme students towards the english language laboratory course. International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS), 2(4), 67-77.