Effects of problem-based learning approach to students’ visual presentation and writing tendencies

  • Zeliha Nurdan Baysal
  • Melek Duman
  • Kader Arkan
  • Enes Hastürk
Keywords: Social sciences, problem based learning, visual presentation skill, writing tendency

Abstract

The aim of this study is to research the effects of problem based learning on the tendencies of visual presentation and writing of fifth grade students. For this reason a group was set up according to the pre test-post test model. The study group is composed of 60 students from Bahçeşehir Primary School. In the study, firstly pretests were implemented in the scope of “Getting to Know Our Region” unit and then after six weeks of applying problem-based learning approach post tests were implemented. Proven for its validity and reliability, the “Visual Presentation Manner Scales” prepared by Kadıoğlu (2007) was used. Likewise, for validity and reliability, the “Writing Dispositions Scale” by Piazza and Siebert (2008), translated into Turkish by İşeri and Ünal (2010), was used. During the analysis of data the dependent group was employed t test technique. At the end of the study, significant differences were manifested in the social studies classes between students' pre and post test results of their writing tendency and visual presentation skills.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ada, S., Baysal, Z. N. ve Kadıoğlu, H. (2009). Projeye dayalı öğrenme yaklaşımı’nın öğrencilerin sosyal bilgiler dersine ilişkin tutumlarına ve görsel sunu uygulamalarına etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 89-96.

Akpınar, E. ve Ergin, Ö. (2005). Probleme dayalı öğrenme yaklaşımına yönelik öğrenci görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(9), 3-14.

Akpınar, B. (2009). İlköğretim 1–5. sınıflar Türkçe öğretim programları görsel okuma ve sunu öğrenme alanının değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 34(154), 37-49.

Altun, A. (2004). Sosyal bilgiler dersinde problem çözme yönteminin öğrencilerin erişi, kalıcılık ve derse karşı tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Arıcı, İ. (2002). İlköğretim müzik dersine girecek öğretmen adaylarının bilgisayar destekli müzik öğretimi hakkındaki görüşleri ile problem çözme becerilerini algılayışları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Ensititüsü, İstanbul.

Armstrong, D. G. (1980). Social studies in secondary education. New York: Collier Macmilan Co. İnc.

Balcı, A. (2005). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Baş, G. ve Şahin, C. (2013). İlköğretim öğrencilerinin yazma eğilimlerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 32-42.

Baysal, Z. N. (2003). İlköğretim sosyal bilgiler dersinde öğretmen tutumlarının problem çözmeye dayalı öğrenmeye etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Bölükbaş, F. ve Özdemir, E. (2009). Aktif öğrenmenin yazılı anlatım becerilerine etkisi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 27-43.

Cantürk-Günhan, B. ve Başer, N. (2009). Probleme dayalı öğrenmenin öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerine etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 451-482.

Çağımlar, Z. ve İflazoğlu, A. (2001). Yazılı ve sözlü anlatım becerilerinin (kompozisyon) ilköğretim 5. Sınıflarda öğretmen ve öğrenci görüşleri açısından değerlendirilmesi. 7-9 Haziran, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Kitapçığı, 12-22.

Çiftçi, S. (2001). Sosyal bilgiler öğretiminde problem çözmeye dayalı öğrenme metodunun uygulanmasına yönelik bir değerlendirme. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Çiftçi, S., Meydan, A. ve Ektem, I. S. (2007). Sosyal bilgiler öğretiminde probleme dayalı öğrenmeyi kullanmanın öğrencilerin başarısına ve tutumlarına etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, 179-190.

Deveci, H. (2002). Sosyal bilgiler dersinde probleme dayalı öğrenmenin öğrencilerin derse ilişkin tutumlarına, akademik başarılarına ve hatırlama düzeylerine etkisi. Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları,1455/Eğitim Fakültesi Yayınları, 87.

Ferreira, M. M. and Trudel, A. R. (2012). The impact of problem-based learning (PBL) on student attitudes toward science, problem-solving skills and sense of community in the classroom. Journal of Classroom Instruction, 47(1), 23-30.

Göçer, A. (2010). Türkçe öğretiminde yazma eğitimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(12), 178- 195.

Hmelo-Silver, C. E. (2004). Problem-based learning: what and how do students learn? Educational Psychology Review, 16(3), 235-266.

İnel, D. ve Balım, A. G. (2010). Fen ve teknoloji öğretiminde probleme dayalı öğrenme yöntemi kullanımına ilişkin öğrenci görüşleri. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-13.

İşeri, K. ve Ünal, E. (2010). Yazma eğilimi ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Eğitim ve Bilim, 35(155), 104-117.

İşler, A. Ş. (2002). Günümüzde görsel kuryazarlık ve görsel kuryazarlık eğitimi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 153-161.

Kadıoğlu, H. (2007). Projeye dayalı öğrenme yaklaşımı’nın öğrencilerin sosyal bilgiler dersine ilişkin tutumlarına ve görsel sunu uygulamalarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Kan, Ç. (2003). Problem çözme yönteminin ilköğretim ikinci kademe sosyal bilgiler dersinde öğrenci başarısına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Karakaya, İ. ve Ülper, H. (2011). Yazma kaygısı ölçeğinin geliştirilmesi ve yazma kaygısının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(2), 691-707.

Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler (20. Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Kılınç, A. (2007). Probleme dayalı öğrenme. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2), 561-578.

Kılınç, S. (2008). İlköğretim 8. sınıf Türkçe dersi uygulamalarında çoklu zekâ ile sunuş yönteminin öğrenci başarısındaki etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Kumar, R. and Refaei, B. (2013). Designing problem-based learning intermediate composition course. College Teaching, 61, 67-73.

Kuru, A. (2008). İlköğretim beşinci sınıf Türkçe dersi öğretim programında yer alan görsel okuma ve görsel sunu becerilerinin öğretmen görüşleri doğrultusunda incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Lui, M. Horton, L., Olmanson, J. and Toprac, P. (2011). A study of learning and motivation in a new-media enriched environment for middle school science. Educational Technology Research& Development; 59, 249- 265.

MEB. (2009). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1-5. sınıflar), http://ttkb.meb.gov.tr/program.aspx adresinden 10 Ağustos tarihinde alınmıştır.

Meydan, A. (2004). Sosyal bilgiler dersi coğrafya ünitelerinin işlenişinde öğrenmeyi öğrenme stratejilerinin öğrencilerin başarı ve tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Özgen, K. ve Pesen, C. (2008). Probleme dayalı öğrenme yaklaşımı ve öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları. D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 69-83.

Özkök, A. (2005). Disiplinlerarası yaklaşıma dayalı yaratıcı problem çözme öğretim programının yaratıcı problem çözme becerisine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 159-167.

Rosinski, P. and Peeples, T. (2012). Forging rhetorical subjects: problem-based learning in the writing classroom. Composition Studies, 40(2), 9-32.

Saunders-Stewart, K. S., Gyles, P. D. T. and Shore, B. M. (2012). Students outcomes in inquiry instruction: a literature-derived inventory. Journal of Advanced Academics, 23(5), 05-31.

Sever, S. (2004). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme (4. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Sünbül, A. M., Çalışkan, M. ve Kozan, S. (2007). Probleme dayalı öğrenmenin psikolojik danışmanlık ve rehberlik aday öğretmenlerine uygulanması. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5- 7 Eylül 2007 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Tokat / Türkiye.

Şahin, İ. (2007). Yeni ilköğretim 1. kademe Türkçe programının değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 6(2), 284-304.

Tatar, E. Oktay, M. ve Tüysüz, C. (2009). Kimya eğitiminde probleme dayalı öğrenmenin avantaj ve dezavantajları: bir durum çalışması. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1).

Türkkan, M. ve Akış, B. (2005). Türk dil kurumunun son imla kılavuzuna göre Türkçe sözlük. İstanbul: Gendaş.

Torp, L. ve Sage, S. (1998). Problem as possibilities problem-based learning for k-12 education. Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development.

Ungan, S. (2007). Yazma becerisinin geliştirilmesi ve önemi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(23), 461-472.

Woods, D. R. (2012). PBL: an evaluation of the effectiveness of authentic problem-based learning (aPBL). Chemical Engineering Education, 46(2), 135-144.

Van Cleaf, D. W. (1991). Action in elementary social studies. New Jersey: Prentice Hall Inc.

Yangın, B. (2002). Kuramdan uygulamaya Türkçe öğretimi. Mersin: Dersal Yayıncılık.

Yel, S., Taşdemir, A. ve Yıldırım, K. (2008). Sosyal bilgilerde öğretim strateji, yöntem ve teknikleri. Tay, B. ve Öcal, A. ( Ed.), Özel Öğretim Yöntemleriyle: Sosyal Bilgiler Öğretimi içinde (38–90). Ankara: Pegem A Akademi.

Yeşilkayalı, E. (1996). İlkokul 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde problem çözme yönteminin öğrencilerin okul başarıları ve duyuşsal özellikleri üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış yükseklisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Yew, E. H. J. & Schmidt, H. G. (2009). What Students Learn in Problem-Based Learning: a Process Analysis. Instructional Science: an International Journal of the Learning Sciences, 1, 07-25.

Yılmaz, Ö. (2002). İlköğretim beşinci sınıflarda sosyal bilgiler öğretimi ve problem çözme yöntemi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
How to Cite
Baysal, Z., Duman, M., Arkan, K., & Hastürk, E. (2012). Effects of problem-based learning approach to students’ visual presentation and writing tendencies. International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS), 2(4), 78-90.