Evaluation of social studies textbook in terms of the aimed skills to be acquired by students according to the primary school curriculum

  • Fahriye Hayırsever
  • Mehmet Ali Kısakürek
Keywords: Social studies, social studies textbook, evaluation of textbook, teaching skill

Abstract

Higher This study aims at analyzing the adequacy of the Social Studies textbook in instilling the basic skills included in the primary school curriculum as well as the field related skills in the curriculum for the social studies course based on teachers’ views. The research employs a descriptive survey model. A total of 132 teachers teaching the 5th graders in the 75 primary schools, which are representative of the low, middle and high socio-economic levels located in the central districts of Ankara, were determined as the research sample on the quantitative dimension. On the qualitative dimension, however, the study group was composed of 12 teachers. The quantitative data were collected through a questionnaire whereas the qualitative data were collected through a structured interview form. Descriptive statistical analysis method was used for analysis of quantitative data and also, descriptive analysis method was used for qualitative analysis. The most important result obtained from quantitative data in the research demonstrated that teachers believed that Social Studies textbook was partly adequate in terms of instilling in students critical thinking as well as research and communication skills, but that it was inadequate in terms of instilling social participation skills and perceiving the change and continuity. The most remarkable result obtained from the qualitative data was that the majority of the teachers had emphasized the inadequacy of the textbook in instilling both basic and field related skills. It is extremely difficult for learners to gain the necessary thoughts/ideas, skills, values and attitudes unless the official curriculum matches the content of the textbooks. To change this situation into a positive case, the content of the curricula and of the text books should constantly be revised and improved. The content of the textbooks should be designed in a way so as to facilitate the curriculum objectives to the learners, and whether or not there are any contradictions between them should continuously be checked.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akbıyık, C. (2002). Eleştirel düşünme eğilimleri ve akademik başarı. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Ata, B. (2007). Sosyal bilgiler öğretim programı. Bulunduğu eser: Öztürk, C. (Ed.) Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler oğretimi-Yapılandırmacı bir yaklaşım (ss. 72--‐‑83), Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Aybek, B. (2007). Konu ve beceri temelli eleştirel düşünme öğretiminin öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimi ve düzeyine etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2), 43--‐‑60.

Balcı, A. (2005). Sosyal bilimlerde araştırma, yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: PegemA Yayıncılık

Barr, R., Barth, J. L., & Shermish, S. S. (1978). The nature of social studies. CA: ETC Publications.

Bean, T. (2000). Reading in the content areas: Social constructivist dimensions. In M.L. Kamil, P.B. Mosenthal, P.D.

Pearson, & R. Barr (Ed.), Handbook of Reading Research, (3), 628–644. Mahwah, NJ: Erlbaum.

Çubukçu, Z., ve Gültekin, M. (2006). İlköğretimde öğrencilere kazandırılması gereken sosyal beceriler. Ahmet Yesevi Üniversitesi Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi (bilig), 37, 155--‐‑174.

Demircioğlu, İ. H., ve Akengin, H. (2007). Zaman ve mekâna ilişkin becerilerin öğretimi. Bulunduğu eser: Öztürk,

C. (Ed.) Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler oğretimi--‐‑Yapılandırmacı bir yaklaşım, (ss. 72--‐‑83), Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Demirkaya, H. (2008). Sosyal bilgilerde düşünme ve soru sorma becerileri. sosyal bilgiler öğretimine bakış.

Bulunduğu eser: Tay, B. ve Öcal, A. (Ed.) Özel öğretim yöntemleriyle sosyal bilgiler öğretimi (ss. 389--‐‑424). Ankara: Pegem A Yayıncılık

Doğanay, A. (2007). Etkili vatandaşlık için düşünme becerilerinin öğretimi. Bulunduğu eser: Öztürk , C. (Ed.). Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi. (ss. 179--‐‑218), Ankara: PegemA Yayıncılık.

Ennis, R. H. (1991). Goals for a critical thinking curriculum, developing mind. Costa, A. L. (Ed.) USA: Association for supervision and curriculum development publications.

Farris, P. J. (2004). Elementary and middle school social studies, an interdisciplinary, multicultural approach. New York: McGraw--‐‑Hill.

Güneş, F. (2010). Eğitimde yapılandırmacı yaklaşımla gelen yenilikler, eğitime bakış. Eğitim Bir--‐‑Sen Yayını. 16, 3-9.

Güzel, Ç.İ., Berberoğlu, G., Demirtaşlı, N., Arıkan, S., ve Tuncer, Ç. Ö. (2009). Öğretim programlarının öğrenme çıktıları açısından değerlendirilmesi. CİTO Eğitim: Kuram ve Uygulama, 6, 9--‐‑30.

Kalaycı, N. (2001). Sosyal bilgilerde problem çözme ve uygulamalar. Ankara: Gazi Kitabevi.

Karadeniz, A. (2006). Liselerde eleştirel düşünme öğretimi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Karasar, N. (1998). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Küçük, S. (1998). Şehirleşmenin ilköğretim 6. Sınıf öğrencilerinin okuma--‐‑ anlama becerisine etkileri. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Leming, J.S. (1998). Some critical thoughts about the teaching of critical thinking. The social studies, 89 (2), 61--‐‑66.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2005). İlköğretim sosyal bilgiler dersi (4--‐‑5.sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2008a). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi 5. Sınıf Ders Kitabı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2008b). İlköğretim programlarının ve ders kitaplarının değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarının ortaöğretim ile paylaşılması çalıştayı sonuç raporu. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.

Mentiş, A.T. (2007). Yeni sosyal bilgiler ders kitaplarına ilişkin öğretmen görüşleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, 519--‐‑532.

Myers, M.P., & Savage, T. (2005). Enhancing student comprehension of social studies material, The Social Studies. January/February Washington DC: 18--‐‑23.

Narin, N (2009). İlköğretim ikinci kademe sosyal bilgiler öğretmenlerinin eleştirel düşünme becerilerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Norris, S. P. (1985). Synthesis of research on critical thinking. Educational Leadership, 8, 40-45.

Özdemir, D. (2005). Sosyal bilgiler dersinin düşünme becerilerini, kazandırma düzeyine ilişkin öğretmen görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Özer, K. (2006). İletişimsizlik becerisi. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Öztürk, C. (2007). Sosyal bilgiler: toplumsal yaşama disiplinlerarası bir bakış. Bulunduğu eser: Öztürk, C. (Ed.) Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler oğretimi--‐‑Yapılandırmacı bir yaklaşım (ss. 21--‐‑50). Ankara: PegemA Yayıncılık.

Paul, R.W. (1991). Staff development for critical thinking: lesson plan remodeling as the strategy. In Costa, A.L. (Ed.) Developing minds (A Resource Book for Teaching Thinking). Revised Education, Volume1, Alexandria, Virginia: ASCD.

Safran, M. (2008). Sosyal bilgiler öğretimine bakış. Bulunduğu eser: Tay, B. ve Öcal, A.(Ed.) Özel öğretim yöntemleriyle sosyal bilgiler öğretimi (ss. 1--‐‑19). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Semerci, N., ve Yanpar, Y. T. (2010). İlköğretim programlarındaki ortak temel becerilere ilişkin öğretmen görüşleri (Elazığ İli Örneği). Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları.

Shug, M. C., & Beery, R. (1987). Teaching social studies in the elementary school. Glenview Illinois: Scott, Foresman and Company.

Smith, G. F. (2003). Beyond critical thinking and decision making: teaching business students how to think. Journal of Management Education, 27(1), 24--‐‑51.

Sosyal Bilimler Ulusal Konseyi (NCSS). (1994). The social studies professional. Washington DC: National Council for the Social Studies.

Sunal, C.T., &. Haas, M. E. (2002). Social studies for the elementary and middle grades, a constructivist approach. Boston: Alleynand Bacon.

Şimşek, A. (2006). İlköğretim öğrencilerinde tarihsel zaman kavramının gelişimi ve öğretimi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Tahiroğlu, M. (2006). İlköğretim okullarının ikinci kademesinde sosyal bilgiler dersi öğretmenlerinin, sosyal bilgiler dersi öğretiminde karşılaştıkları güçlükler. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Tashakkori, A., & Teddlie, C. (2003). Major issue sand controversies in the use of mixed methods in the social and

behavioral sciences. In Tashakkori, A & Teddlie’s, C. (Ed.) Handbook of mixed methods in social and behavioral research (ss. 3--‐‑50). Thousand Oaks, CA: Sage.

Taşkaya, S. M., ve Bal, T. (2009). Sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler öğretim yöntemlerine ilişkin görüşleri. Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 173--‐‑185.

Turan, A. (2008). Ders kitaplarında resimlemeler: 4. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı örneği. VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale: Nobel Yayın Dağıtım, (ss.1012-1015).

Tutar, H., ve Yılmaz, M. K. (2013). İletişim: Genel ve örgütsel boyutuyla. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Wood, D. (1998). How children think and learn. UK: Blackwell Publishers Ltd.

Yağcı, R. (2008). Sosyal Bilgiler öğretiminde eleştirel düşünme: İlköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler öğretiminde, öğretmenlerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek için uyguladıkları etkinliklerin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yurdakul, B. (2005). Yapılandırmacılık. Bulunduğu eser: Demirel, Ö. (Ed.). Eğitimde yeni yönelimler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
How to Cite
Hayırsever, F., & Kısakürek, M. (2014). Evaluation of social studies textbook in terms of the aimed skills to be acquired by students according to the primary school curriculum. International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS), 4(8), 23-42.