Does visual aritmetics education support visual perception development of children

  • Gülgün Bangir Alpan
  • Meltem Özbalcı
Keywords: Visual perception, mental arithmetic education, preschool education

Abstract

The objective of this study is to determine the effect of mental arithmetic education on the visual perception development of five-year old children. The study was conducted at Ministry of Agriculture and kindergartens in the academic year 2013-2014. The study employs control groups with “pre-test, post-test” experimental design. The experiment made use of the results of the FVP pre-test results in order to equate the visual perception levels of the experimental (15) and control (15) groups. FVP Test was employed as the data collection tool. Test comprises five sub-dimensions. The Cronbach’s Alpha reliability coefficient was .84. Mann Whitney U- and Wilcoxon Signed Ranked tests were used in order to test the significance of the data obtained from FVP test in statistical terms. The results of the study suggest that mental arithmetic education offered additionally in the curriculum could support the visual perception development of the experiment group students

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akaroğlu, G. E. ve Dereli, E. (2012). Okul öncesi çocukların görsel algı eğitimlerine yönelik geliştirilmiş eğitici oyuncakların çocukların görsel algılarına etkisi, Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks, (4)1, 201-222.

Akdemir, B. (2006). 6-12 yaş arası zihinsel engelli çocukların görsel algı becerilerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Akı, E., Aral, N., Bütün Ayhan, A. ve Mutlu, B. (2008). Altı Yaş Grubundaki Çocukların Kavram Gelişimleri İle Görsel Algılamaları Arasındaki İlişkinin İncelemesi, Uluslararası Türk Halkları Çocuk Edebiyatı Kongresi, 1.Kitap (pp. 503-507). Bakü: Qafqaz Üniversitesi.

Atkinson, J. & Braddick, O. J. (1989). ‘Where’ and ‘what’ in visual search. Perception, 18, 181-189.

Bangir Alpan, G. (2005). Görsel iletişim, İstanbul: YA-PA yayınları.

Bay, D. N., Altun, S. A., ve Çetin, Ö. Ş. (2014). Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına yönelik öğretmen görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 244-263.

Baydaş, Ö. (2010). Öğretim elemanlarının ve öğretmen adaylarının görüşleri ışığında matematik öğretiminde Geogebra kullanımı. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi. Erzurum.

Bhaskaran, M., Sengottaıyan, A., Sangeetha. M., Ranganathan. V. & Madhu, S. (2006). Evaluation of memory in abacus learners. Indian Journal Physiol Pharmacol, 50(3), 225-233.

Bekdemir, M. ve Duran, M. (2012). İlköğretim öğrencileri için görsel matematik okuryazarlığı öz yeterlik algı ölçeğinin (GMOYÖYAÖ) geliştirilmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 89-115.

Berger, J. (1988). Görme biçimleri (Y. Salman, Çev.) İstanbul: Metis yayınları.

Brown, T. (2008). Factor structure of the test visual perception skills- revised (TVPS-R). Hong Kong Journal of Occupational Theraphy, 18 (1), 1-11

Brown, G.T., & Gaboury, I. (2006). The measurement properties and factor structure of the test of visual-perceptual skills-revised: Implications for occupational therapy assessment and practice, The American Journal of Occupational Therapy, 60(2): 182-193.

Büyüköztürk, Ş. (2001). Deneysel desenler: Öntest sontest kontrol gruplu desen ve veri analizi. Ankara: Pegem Akademi.

Cüceloğlu, D. (1994). İnsan ve davranışı, psikolojinin temel kavramları. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Dankert, H.L., Davies, P.L. & Gavin, W.J. (2003). Occupational therapy effects on visual-motor skills in preschool, The American Journal of Occupational Therapy, 57(5): 542-549.

Demirci, A. (2010). Görsel algı eğitiminin beş-altı yaş çocuklarının görsel algı gelişimlerine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara

Duran, M. (2011). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algıları ile görsel matematik başarıları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Erzincan Üniversitesi,

Erzincan.

Duran, M., ve Bekdemir, M. (2013). Görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algısı görsel matematik başarısının anlamlı bir yordayıcısı mıdır? Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(3), 27-40.

Erdem, M. (2006). Anaokuluna devam eden beş-altı yaş çocuklarının matematiksel becerileri ile görse algı becerilerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Erdoğan, T., Altınkaynak, Ş. Ö. ve Erdoğan, Ö. (2013). Okul öncesi öğretmenlerinin okuma-yazmaya hazırlığa yönelik yaptıkları çalışmaların incelenmesi. İlköğretim Online, 12(4).

Ferah, A. (1996). İlk okuma-yazma öğretiminde görsel algılama ve zekânın yeri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Frostig, M. (1968). Pictures and patterns. teacher’s guide. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Pres.

Frostig, M. (1964). Developmental test of visual perception. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.

Frostig, M., Lefever, D. W. & Whittlesey, J. R. (1961). A developmental test of visual perception for evaluating normal and neurologicallyhandicapped children. Perceptual and Motor Skills, 12(3), 383-394.

Gal, H. & Linchevski, L. (2010). To see or not to see: analyzing difficulties in geometry from the perspective of visual perception. Educational Studies in Mathematics, 74(2), 163-183.

Genç, A. ve Sipahioğlu, A. (1990). Görsel algılama, sanatta yaratıcı süreç. İzmir: Sergi Yayınevi.

Hayashi, T. (2000). What abacus education ought to be for the development of the right brain. Tochiva Journal, 8(3), 27-28.

Hortin, J. A. (1994). Theoretical foundations of visual learning. In D. M. Moore & F. M. Dwyer (Eds.) Visual literacy - A spectrum of visual learning. (p.5-29). New Jersey 07632: Educational Technology Publications Englewood Cliffs.

Kara, A. (2013). Abaküs mental aritmetik eğitimi yaratıcı düşünme programının matematiksel problem çözme becerilerinin geliştirilmesine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.

Kaya, Ö. (1989). Frostig görsel algılama eğitim programının anaokulu çocuklarının görsel algılama ve zihinsel gelişmelerine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Korkmaz, Ö. ve Mahiroğlu, A. (2007). Beyin, bellek ve öğrenme. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 93-104.

Koç, E. (2002). Görsel algı becerilerinin gelişimine yönelik örnek bir program modelinin hazırlanması ve ana sınıfı çocuklarında görsel algı gelişiminin etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Kutluca, T. ve Zengin, Y. (2011). Matematik öğretiminde Geogebra kullanımı hakkında öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 160- 172.

Lean, C. B. & Lan, O. S. (2005). Comparing mathematical problem solving ability of pupils who learn abacus mental arithmetic and pupils who do not learn abacus mental arithmetic. International Conference on Science and Mathematics Education. Retrieved September 30, 2015 from http://www.recsam.edu.my/cosmed/cosmed05/abstractsfullpapers2005/files/subtheme1/cbl.pdf

Longman Dictionary of Contemporary English. Retrieved September 01, 2015 from http://www.ldoceonline.com/dictionary/mental-arithmetic

Mangır, M. ve Çağatay, N. (1987). Anaokuluna giden ve gitmeyen dört-altı yaş çocukların görsel algılamaları üzerine bir araştırma. Ankara: Ankara Üniversitesi Fakültesi Yayınları.

Mangır, M. ve Çağatay, N. (1990). Anasınıfı ve anaokuluna devam eden beş altı yaş çocukların görsel algılama ve zeka ilişkisinin incelenmesi. Ankara: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları.

Mann, M. (1972). Identify and asist the development of high risk preschool children. Annual Meeting of the National Association fort he Education of Young Children (pp. 15-18) Atlanta, Georgia.

Milli Eğitim Bakanlığı (2013). Okul öncesi eğitimi programı, Ankara: Temel Eğitim Genel Müdürlüğü.

Morgan, T.C. (1995). Psikolojiye Giriş (H. Arıcı vd. Çev. ). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları.

Özat-Erdem, N. (2010), Öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklarda Frostig görsel algı eğitiminin etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Özer, D. S. ve Özer, K. (2000). Çocuklarda motor gelişim. İstanbul: Kazancı Yayınları.

Özer, M. N. ve Şan, İ. (2013). Görselleştirmenin özdeşlik konusu erişisine etkisi. The Journal of Academic Social Science Studies, International Journal of Social Science. (6)1 p. 1275-1294.

Özder, E. (2008). İlköğretim 6. sınıfta görsel sanatlar dersi ile desteklenen matematik öğretiminin öğrenci tutumları ve başarılarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Özhamam, E. (2007). Az gören öğrencilerin eğitiminde bilgisayar destekli eğitim programının görsel algı becerilerinin gelişimine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Pettersson, R. (1993). Visual information. New Jersey 07632: Educational Technology Publications Englewood Cliffs.

Reinartz, A. & Reinartz, E. (1975). Wahrnehmun Gstraining (Won Frostig, M. David Horne, B.A. und Ann-Marie Miler, M.A.) Dortmund: An Weisung self

Rosenblum, S. (2006). The development and standardization of the children activity scales (ChAS-P/T) for the early identification of children with developmental coordination disorders. Child: Care, Health and Development,32(6), 619-632.

Rubenstein, R. N. (2001). Mental mathematics beyond the middle school: Why? What? How? The Mathematics Teacher, 94 (6), 442-446.

Shafie, D. N. B. M. (2013). Information pathway during mental arithmetic. (Technical reports: Electrical – Electronics). Malaysia: Faculty of Electrical Engineering, Universiti Teknologi

Sağol, U. (1998). Down sendromlu çocukların görsel algı gelişimine Frostig görsel algı programının etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Senger, B. (2010). Görsel algı ve matematik ilişkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Sortor, J. M. & Kulp, M. T. (2003). Are the results of the Beery- Buktenica developmental test of visualmotor integration and its subtest related to achievement test scores? Optometry & Vision Science, 80, p. 758-763.

Sökmen, S. (1994). Beş yaş algı gelişimi (Frostig görsel algı testi güvenirlik çalışması), Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Şengül, S., Katrancı, Y., ve Gülbağcı, H. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algılarının incelenmesi. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde sözlü olarak sunulmuştur. İstanbul, Marmara Üniversitesi.

Tiryaki, S. G. (2005). Görsel materyal destekli öğretimin geometri öğretimindeki rolü. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Tos, F. (2001). Çocuğun gelişiminde okulöncesi eğitim. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.

Tsang, J., Dougherty, R., Deutsch, G., Wandell, B. & Ben-Shachar, M. (2009). Frontoparietal White matter diffusion properties predict mental arithmetic skills in children. Proceedings of The National Academy of Sciences – PNAS. 106(52), 1-6. Retrieved June 16, 2014, from http://www.pnas.org/content/106/52/22546.full

Tsai, C. L., Wilson, P. H., & Wu, S. K. (2008). Role of visual–perceptual skills (non-motor) in children with developmental coordination disorder. Human Movement Science, 27(4), 649-664.

Tuğrul, B., Aral, N., Erkan, S. ve Etikan, İ. (2001). Altı yaşındaki çocukların görsel algılama düzeylerine frostig gelişimsel görsel algı eğitim programının etkisinin incelenmesi. Journal of Qafqaz University, 8, 67-84.

Volman, M. J., van Schellend, B. M. & Jongmans, M. J. (2006). Handwriting difficulties in primary school children: a search for underlying mechanism. American Journal of Occupational Therapy, 60(4), 451-460.

Wade, N. J. & Swanston M.(1991). Visual perception: An introduction. London: Routledge.

Williams, H. (1983). Perceptual and motor development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Wu, T., Chen, C., Huang, Y., Liu, R., Hsieh, J. & Lee, J. (2009). Effects of long-term practice and task complexity on brain activities when performing abacus-based mental calculations: A pet study. Europen Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, 36(3), 436-445.

Yerli, B. (2012). Abaküs+matik ve mental aritmetik eğitim kitabı. İstanbul: Altın Nokta Basım Yayın Dağıtım.

Yıldırım, S., Akman, B. ve Alabay, E. (2012). Okul öncesi dönem çocuklarına sunulan montesorri ve mandala eğitiminin görsel algılama davranışlarına etkisinin incelenmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (32), 92-103.

Yukay-Yüksel, M. ve Kılıçgün-Yurtsever, M. (2012). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 4-5 yaş grubu çocukların görsel algı gelişimlerine Frostig gelişimsel görsel algı eğitim programının etkisi, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, (36),193-211

Yurdakul, S. ve Gülay, Ö. (2011). Menar-Mental Aritmetik Eğitimi. 2. Okul Öncesi Eğitimi Sempozyumu. İstanbul. 1 Eylül 2015 tarihinde, http://www.ozelokullardernegi.org.tr/sempozyum.pdf adresinden alınmıştır.

Yüksel, Ö. (2009) Eğitilebilir zihinsel engelli çocuklarda frostig görsel algı eğitim programının etkisi. Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara
How to Cite
Bangir Alpan, G., & Özbalcı, M. (2015). Does visual aritmetics education support visual perception development of children. International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS), 5(10), 1-16.