The development of music education in Turkey since the early republican period

  • Gürcü Koç Erdamar
  • Yunus Gündüz
Keywords: Music education, historical development, Republican era

Abstract

This study aims to investigate and analyze the development of music education in Turkey since the early Republican period up until today. To that end, this study included the effects of political and cultural structure of the early Republican period on music education, national education council decisions about music education, and the nature and structure of music education in primary school curricula and music teacher education institutions. The study used document analysis as a qualitative research method. These materials were resources such as books, journals, articles, and other documents such as national education council decisions and education curricula. As far as music policies in the early Republican period are concerned, it was found that Atatürk’s opinions and suggestions concerning music education were highly influential and that institutions reflecting the general understanding of the era were established as part of innovations in music education. It was also found that some national education council decisions were made about music education. The first music teacher education institution, “Musiki Muallim Mektebi” (Music Teacher Training School), was founded in 1938 and was conjoined with the Faculty of Education in 1997 and has been training music teachers since then

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ali, F. (1987). Müzik ve müziğimizin sorunları. (1.Basım). İstanbul: Cem Yayınevi.

Aydar, Ç. ve Ömür, Ö. (2012). Devlet konservatuvarlarının atama-yükseltme kriterlerinin değerlendirilmesi üzerine betimsel bir inceleme. Akademik Bakış Dergisi, 28, 1-17.

Balkılıç, Ö. (2009). Cumhuriyet, halk ve müzik. (1.Basım). Ankara: Tan Kitabevi Yayınları.

Barış, D.A. ve Ece, A.S. (2009). Cumhuriyet’ten günümüze toplumsal kültürel değişim sürecinde müzik ve müzik eğitimi. 38. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi Bildiriler Kitabı. (ss. 107-119).

Berki, T. ve Karakelle, S. (2009). 2006-2007 akademik yılında uygulamaya konulan merkezi müzik öğretmenliği lisans programının incelenmesi. 8. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı. No. 131. (ss. 228-234). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları.

Coşkun, M. (2008). Türk müzik kültürüne yönelik planlı kalkınma dönemi politikaları ve Türk müzik eğitimine etkileri. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Durak, Y. (2009). Yeniden yapılanmada nitelikli bir piyano dersi öğretim programı nasıl düzenlenmelidir? 8. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı. No. 131. (ss. 129-138). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları.

Duru, E.G. ve Köse, H.S. (2012). Müzik eğitimi öğretmenliği yapılanma modelleri (Türkiye, Avusturya, Finlandiya, Danimarka ve Texas Örnekleri). E-Journal of New World Sciences Academy, 7(3), 235-245.

Ersil, Ö.G. (2007). Cumhuriyet devrimimizin özgün eğitim kurumları köy enstitülerinde müzik eğitimi ve günümüze yansımaları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Gardiner, M.F., Fox, A., Jeffery, D. ve Knowles, F. (1996). Improves reading and math performance. Nature, 381, 284.

Gündoğdu, Ö. (2006). Cumhuriyetten günümüze Milli Eğitim şûraları ve müzik eğitimine yansımaları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Kalyoncu, N. (2005). Eğitim fakültelerinde uygulanan müzik öğretmenliği lisans programının revizyon gerekçeleriyle tutarlılığı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (3), 207-220.

Kar, T. (2008). Bir eğitim modeli olarak, köy enstitülerinde müzik eğitiminin incelenmesi ve şarkı dağarcığının kullanılabilirliği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Karagözoğlu, N. (2015). Ortaokul 5. sınıflarda tercih edilen seçmeli dersler ve tercih nedenlerinin öğrenci ve veli görüşlerine göre değerlendirilmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5 (1), 69-94.

Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Kırmızıbayrak, N. (2012). İlköğretim okullarında müzik ders programının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi (Kars ili örneği). Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10, 91-105.

Kıvanç, E. (2008). Köy enstitülerinde müzik eğitimi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Kocabaş, A. (2010). Müzik eğitiminin çoklu zeka alanlarına etkisi ve Köy Enstitüleri. Yeniden İmece Dergisi, 4, 53-57.

Kocabaş, A. (2011). Hasan Ali Yücel dönemi sanat ve müzik anlayışı, bestelenen eserleri. Bulunduğu eser: Kocabaş, K. (Ed.) Hasan Ali Yücel. (ss. 359-405). Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

Krippendorff, K. (2004). Content analysis: an introduction to its methodology (2nd Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

MEB (1991). I. Maarif Şurası.İstanbul: Millî Eğitim Basımevi.

MEB (1991). II. Maarif Şurası.İstanbul: Millî Eğitim Basımevi.

MEB (1991). III. Milli Eğitim Şurası.İstanbul: Millî Eğitim Basımevi.

MEB (1991). IV. Milli Eğitim Şurası.İstanbul: Millî Eğitim Basımevi.

MEB (1991). V. Milli Eğitim Şurası.İstanbul: Millî Eğitim Basımevi.

MEB (1991). VI. Milli Eğitim Şurası.İstanbul: Millî Eğitim Basımevi.

MEB (1962). VII. Milli Eğitim Şurası.İstanbul: Millî Eğitim Basımevi.

MEB (1971). VIII. Milli Eğitim Şurası.İstanbul: Millî Eğitim Basımevi.

MEB (1991). IX. Milli Eğitim Şurası.İstanbul: Millî Eğitim Basımevi.

MEB (1991). X. Milli Eğitim Şurası.İstanbul: Millî Eğitim Basımevi.

MEB (1991). XI. Milli Eğitim Şurası.İstanbul: Millî Eğitim Basımevi.

MEB (1989). XII. Milli Eğitim Şurası.İstanbul: Millî Eğitim Basımevi.

MEB (1990). XIII. Milli Eğitim Şurası.Ankara: Meslekî ve Teknik Açıköğretim Matbaası.

MEB (1993). XIV. Milli Eğitim Şurası.İstanbul: Millî Eğitim Basımevi.

MEB (1996). XV. Milli Eğitim Şurası.İstanbul: Millî Eğitim Basımevi.

MEB (1999). XVI. Milli Eğitim Şurası.Ankara: Millî Eğitim Basımevi.

MEB (2006). XVII. Milli Eğitim Şurası.Ankara: Millî Eğitim Basımevi.

MEB (2010). XVIII. Milli Eğitim Şurası.Ankara: Millî Eğitim Basımevi.

MEB (2013). XIX. Milli Eğitim Şurası.Ankara: Millî Eğitim Basımevi.

Memduhoğlu, H.B. ve Mazlum, M. (2013). Seçmeli ders uygulamasının sosyal ve pedagojik temelleri ve uygulamaları. Kesintili On İki Yıllık Zorunlu Eğitim Modelinde Seçmeli Dersler Sempozyumu. (ss. 51-61).

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook: Qualitative data analysis (2nd ed.). Thousand Oaks Sage.

Oransay, G. (1985). Atatürk ile Küğ-veriler ve belgeler. İzmir: Küğ Yayını.

Öner, A. (2012). Türkiye’de müzik eğitiminin kültürel boyutları. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(1), 9-17.

Öztürk, E. (2006). İlköğretim okullarındaki ikinci kademe müzik eğitimi ve sorunları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.

Paçacı, G. (1999). Cumhuriyetin sesli serüveni, Cumhuriyetin sesleri. İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.

Rauscher, F. & Shaw, G. (1997). Enhances higher brain function. Neurological Research, 28, 21.

Say, A. (1998). Türkiye’nin müzik atlası. İstanbul: Borusan Kültür ve Sanat Yayınları.

Şahin, M. ve Duman, R. (2008). Cumhuriyetin yapılanma sürecinde müzik eğitimi. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, 16-17, 259-272.

Tarlakazan, B.(2003). Atatürk ve sanat kavramı üzerine düşünceler. Bilge Dergisi, 10 (38), 30-34.

Tarman, S. (2009). Müzik öğretmenliği lisans ve lisansüstü programları için yeniden yapılanma zorunluluğu ve bir model önerisi. 8. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı. No. 131. (ss. 82-84). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları.

Tenkoğlu, T. (2005), Farklı müzik algılarına sahip sınıf öğretmenlerinin öğrencilerinin müzik tutumlarının karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

TTKB (1997). Müzik öğretim programı. 15 Kasım 2014 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr adresinden alınmıştır.

TTKB (2013). Müzik öğretim programı. 02 Aralık 2014 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr adresinden alınmıştır.

Topuz, H. (2011). Hasan Ali Yücel ve UNESCO. Bulunduğu eser: Kocabaş, K. (Ed.) Hasan Ali Yücel. (ss. 129-134). Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

Toraman, M. (2013). Müzik öğretmenlerinin ilköğretim programında yer alan müzik dersine yönelik görüşleri üzerine nitel bir araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Uçan, A. (1994). G.Ü GEF müzik eğitimi bölümünün açılımları ve 2000’li yıllara doğru atılım projeleri. Filarmoni Sanat Dergisi, 128, 28-31.

Uçan, A. (2011). Hasan Ali Yücel ve Türk müzik eğitimi devrimi. Bulunduğu eser: Kocabaş, K. (Ed.) Hasan Ali Yücel. (ss. 325-358). Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

Umuzdaş, S. ve Levent, A. (2012). Müzik öğretmenlerinin ilköğretim müzik dersi işleyişine yönelik görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (1), 56-73.

Uslu, M. (2009). Cumhuriyet’in ilanından günümüze Türkiye’de müzik eğitimi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayınları.

Şendurur, Y. ve Barış, D.A. (2002). Müzik eğitimi ve çocuklarda bilişsel başarı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (1), 165-174.

Yayla, A. ve Kozikoğlu, İ. (2013). Seçmeli derslerin işlevselliği ve öğretmen görüşleri. Kesintili On İki Yıllık Zorunlu Eğitim Modelinde Seçmeli Dersler Sempozyumu. (ss. 17-28).

Yayla, F. (2003). Cumhuriyet dönemindeki müzik öğretmeni yetiştirme sürecinin incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Yayla, F. (2004). Musiki muallim mektebinden günümüze öğretmen yetiştiren kurumlar ve müzik öğretmeni yetiştirme yaklaşımları ışığında genel durum. 1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu. (ss. 69-77).

Yazıcı, T. (2012). İlköğretim müzik dersinin uygulanmasında karşılaşılan sorunların, öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi (Trabzon ili örneği). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21 (1), 185-200.

Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2000). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yurga, C. ve Kaya, Z. Yeniden yapılanma sürecinde müzik öğretmenliği programlarındaki korrepetisyon dersi eksikliği. 8. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı. No. 131. (ss. 123-128). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları.

Yılmaz, N. (1994). Türkiye’deki ilk ve ortaokullarda müzik eğitimi ile Bulgaristan’daki ilk ve ortaokullarda müzik eğitiminin karşılaştırılarak incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
How to Cite
Koç Erdamar, G., & Gündüz, Y. (2015). The development of music education in Turkey since the early republican period. International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS), 5(10), 17-34.