Effect of Mevlana Community and Science Center applications on learners’ science attitudes and contributions for learning process

  • Alev Ateş
  • Gonca Ural
  • Alper Başbay
Keywords: Community and science centers, attitude towards science, curriculum development

Abstract

Science centers have been one of the learning environments for developing scientific attitude and behaviors and raising attention to science. In this context, Mevlana Community and Science Center aimed at serving learners from different ages and was established at Bornova province of Izmir, Turkey in 2010. Main purpose of this study is to design learning environments of the institution through curriculum development process and to examine some of the effects of this learning environment on learners. In this action research both qualitative and quantitative data were collected. Findings indicated that learners excitedly and interestedly came to the science center and participated in class activities, they enjoyed making experiments and enjoyed inquiry-based learning activities. Besides, the program implemented increased students’ attitudes towards science scores. Students indicated that they felt comfortable, happy and peaceful during the activities. It was found that students gained both cognitive and meta-cognitive level processes.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arıoğlu, E. (2008). Bilgi toplumuna dönüşümün müjdesi. 01.Kasım.2011 tarihinde http://www.arioglu.net/bildiriler/BilimMerkeziVakfi1.pdf adresinden alınmıştır.

Bamberger, Y., & Tal, T. (2008). An experience for the lifelong journey: the long-term effect of a class visit to a science center. Visitor Studies,11 (2), 198-212.

Barriault, C., & Pearson, D. (2010). Assessing exhibits for learning in science centers: a practical tool. Journal of the Visitor Studies Association, 13 (1), 90-106.

Çakın, N. (2005). Bilim ve sanat merkezine zihinsel alandan devam eden öğrencilerin akranları ile okul başarılarıaçısından karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.

Demirel, Ö. (2008). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. (11. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Duran, M. (2008). Fen öğretiminde bilimsel süreç becerilerine dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin bilime karşı tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, Muğla.

Falk, J.H., & Gillespie, K. L. (2009). Investigating the role of emotion in science center visitor learning, Visitor Studies, 12 (2), 112-13.

Falk, J.H., & Needham, M.D. (2011). Measuring the impact of a science center on its community. Journal of Research in Science Teaching, 48 (1), 1-12.

Ferry, B. (1995). Science centers in australia provide valuable training for preservice teachers. Journal of Science Education and Technology, 4 (3), 255-260.

Finson, D. K., & Enochs, L. G. (2006). Student attitudes toward science-technology-society resulting from visitation to a science-technology museum. Journal of Research in Science Teaching, 24 (7), 593–609.

Jarvis, T., & Anthony Pell, A. (2005). Factors influencing elementary school children’s attitudes toward science before, during, and after a visit to the UK national space centre. Journal of Research in Science Teaching, 42 (1), 53–83.

Kılıç, A. (2002). Duyuşsal alan özellikleri ve bireye kazandırılması. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8, 153-164.

Kısa, M. T. (2008). Development and implementation of a "science center learning kit" designed to improve student outcomes from an informal science setting. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.

Konya Bilim Merkezi (2011). Konya Bilim Merkezi. 01.Kasım.2011 tarihinde, http://www.kbm.org.tr adresinden alınmıştır.

Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi (2010). Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi. 10.Ekim.2011 tarihinde, http://mtbm.bornova.bel.tr adresinden alınmıştır.

Özdemir, Ş. A. ve Macaroğlu, E. (2000). İlköğretim matematik ve fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel okur-yazarlık seviyelerinin tespiti. IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Erzurum, (ss.558-564).

Rennie, L.J., & Johnston, D. J. (2007). Visitors' perceptions of changes in their thinking about science and technology following a visit to science center. Visitor Studies, 10 (2), 168-177.

Tübitak (2011). Bilim merkezleri. 11.Kasım.2011 tarihinde, http://www.tubitak.gov.tr/sid/934/pid/461/cid/9420/index.htm adresinden alınmıştır.

Türnüklü, A. (2000). Eğitim bilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 24, 543-559.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (7. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yurdakul, B. (2004). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının öğrenenlerin problem çözme becerilerine, bilişötesi farkındalık ve derse yönelik tutum düzeylerine etkisi ile öğrenme sürecine katkıları. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Wulf, R., Mayhew, L. M. & Finkelstein, N. D (2010). Impact of informal science education on children's attitudes about science. Physics Education Research Conference, American Institute of Physics, 337-341.
How to Cite
Ateş, A., Ural, G., & Başbay, A. (2011). Effect of Mevlana Community and Science Center applications on learners’ science attitudes and contributions for learning process. International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS), 1(2), 83-97.