Teaching Profession Anxiety Levels of Preservice Teachers

  • Raşit Özen
  • Sevilay Yıldız
  • Kaya Yıldız
Keywords: Anxiety, preservice teachers, teaching profession anxiety

Abstract

The present study aims to examine the teaching profession anxiety levels of preservice teachers. The fourth year preservice teachers (n=638) studying at their fourth year spring semester at Abant İzzet Baysal University, Faculty of Education, Bolu - Turkey formed the study group. The quantitative data were collected through Teacher Candidate Anxiety Scale developed by Saban, Korkmaz and Akbaşlı (2004). In order to analyze the quantitative data, t- test, and One-Way ANOVA were used. The findings of the study indicated that the fourth year preservice teachers have low levels of professional anxiety. While the findings of the study revealed significant differences between the teaching profession anxiety levels of preservice teachers and their genders and their departments, no significant differences were observed between the teaching profession anxiety levels of preservice teachers and whether there is a teacher in their families or not.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bozdam, A.(2008). Öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi.

Unpublished master's thesis, Selçuk Üniversitesi, Konya, Turkey.

Bozdam, A. & Taşğın, Ö. (2011). Öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 13 (1), 44-53.

Çelenk, S., Yıldız, S. & Baycan, D. (2013). Öğretmen adaylarının bazı değişkenlere göre kaygı

düzeyleri: Kesitsel bir çalışma. XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Bildiri Kitabı.

(pp:430-436). 23-25.Mayıs.2013, Didim.

Dilmaç, O. (2010). Görsel sanatlar öğretmeni adaylarının kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi. (24),49-65. Retrieved February 26,2013, from http://e-dergi.atauni.edu.tr/ index.php/GSED /article/view/6112 /5862

Doğan, T. & Çoban, A. E. (2009). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik

tutumları ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 34 (153), 157 - 168.

Dursun, S. & Karagün, E. (2012). Öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin incelenmesi: Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu son sınıf öğrencileri üzerine bir araştırma. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24, 93 - 112.

Gökçe, F. (2013). Lisans öğrencileri ile formasyon programına devam eden kursiyerlerin KPSS

konusundaki görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Journal of Education], Özel sayı (1), 171-190.

Kafkas,M.E., Açak,M., Çoban. & Karademir, T. (2010). Beden eğitimi öğretmen adaylarının öz-yeterlik

algıları ile mesleki kaygıları arasındaki ilişki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.11(2), 93- 111.

Köse, H.S. (2006). Müzik öğretmen adaylarının mesleki kaygıları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,(12), 80 - 89.

Kutucu, E.S. & Ekiz, B. (2011). Kimya öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ve kaygıları. e-Journal of New World Sciences Academy (NWSA) ,6(1),736-743.Retrieved February27,2013, from http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid

=4b560391-4816-41c9-b22d-55af4e4ccd06%40sessionmgr10&hid=1

Saban,A., Korkmaz,İ. & Akbaşlı,S. (2004). Öğretmen adaylarının mesleki kaygıları, Eğitim

Araştırmaları, (17),198 -209.Saracaloğlu,A.S., Kumral,O. & Kanmaz,A.(2009). Ortaöğretim sosyal alanlar öğretmenliği tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik yeterlilikleri, kaygıları ve akademik güdülenme düzeyleri. Yüzüncü yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,VI(II),38-54.Retrieved February27,2013, from http://efdergi.yyu.edu.tr/ makaleler/cilt_VI/ aralik/2009A_03_saracaloglu_kumral.pdf

Trudel, E. St-}.(2009). Le soutien social et l'anxiete: Les predicteurs de la sante mentale et validation d'un

nouvel instrument de mesure. Unpublished doctoral dissertation, Universite Du Quebec a

Montreal, Montreal. Canada. Retrieved }uly 12, 2013 from http://www.archipel.uqam.ca/1870/1/D1765.pdf

Taşğın, Ö.(2006) Beden eğitimi ve spor yüksekokulunda okuyan öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 679 - 686.

Yıldırım, A. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının meslekz öz-yeterlik algıları ile meslekz kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Unpublished master's thesis, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Turkey.
How to Cite
Özen, R., Yıldız, S., & Yıldız, K. (2013). Teaching Profession Anxiety Levels of Preservice Teachers. International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS), 3(6), 21-30.