Investigation of Students' Opinions on the Use of Worksheets in a Measurement and Assessment Course

  • Derya Atik Kara
  • Dilruba Kürüm Yapıcıoğlu
Keywords: Worksheet, measurement and evaluation, learning-teaching process

Abstract

This study was designed as a qualitative study which involved students' opinions regarding worksheets used in the Measurement and Evaluation course. They were enrolled in the Measurement and Evaluation course during the 2011 spring semester. The data were collected through semi- structured interviews, and analyzed through descriptive analysis. Findings were presented under four themes: (1) contribution of the worksheets to the learning process, (2) the use of worksheets, (3) question types used in worksheets and, (4) overall evaluation of worksheets. It was revealed that the use of worksheets had positive effects on students' learning process. The majority of students used worksheets regularly and found them effective. Finally, it was suggested by the students that worksheets should not be used to assess student success so that more effective learning outcomes and more regular study habits are achieved.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Açıkgöz, Ü. K. (2000). Etkili öğrenme ve öğretim. İzmir.Adıgüzel, A. (2009). Sınıf öğretmenlerinin öğrenme etkinliklerini düzenleme ve gerçekleştirme çabalarında zorlanma düzeyleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Aralık VI(II), 89-

110. 22.05.2011 tarihinde efdergi.yyu.edu.tr/makaleler/cilt_Vl/aralik/2009A_06_a_adiguzel.pdf adresinden alınmıştır.Akgün, A. ve Gönen, S. (2004). Çözünme ve fiziksel değişim ilişkisi konusundaki kavram yanılgılarının belirlenmesi ve giderilmesinde çalışma yapraklarının önemi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 3(10), 22-37. 03.10.2012 tarihinde www.e-sosder.com adresinden alınmıştır.Akgün, A., Gönen, S. ve Yılmaz, A. (2005). Fen bilgisi öğretmen adaylarının karışımların yapısı ve iletkenliği konusundaki kavram yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28,1-8.Anderson, A. (1995). Creative use of worksheets: Lessons my daughter taught me. Teaching Children Mathematics, 2, 72-79. . 25.06.2012 tarihinde http://www.researchgate.net adresinden alınmıştır.Artun, H. (2009). Difüzyon ve osmoz kavramlarına yönelik Se modeline uygun öğretim materyalinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.Atasoy, Ş. ve Akdeniz, A. R. (2006). Yapılandırmacı öğrenme kuramına uygun geliştirilen çalışma yapraklarının uygulama sürecinin değerlendirilmesi, Milli Eğitim Dergisi, 170, 157-175.Atasoy, Ş., Akdeniz, A. R. ve Başkan, Z. (2007). Çalışma yapraklarının öğrenme sürecine katkıları yönünden değerlendirilmesi, EDU7, 2(2).Atik Kara, D. (2012). Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerinin Öğretmen Adaylarına Öğrenme ve Öğretme Sürecine İlişkin Yeterlikleri Kazandırması Yönünden Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.Aydın Y, Z. ve Mahiroğlu, A. (2004). Dil bilgisi öğretiminde yeni geliştirilen öğretim materyallerinin öğrencilerin öğrenme düzeyine etkililiği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2(1), 109-123.Birgin, O. ve Gürbüz, R. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının ölçme ve değerlendirme konusundaki bilgi düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 163-179. 02.04.2011 tarihinde http://uvt.ulakbim.gov.tr adresinden alınmıştır.Coştu, B., Karatas, Ö. ve Ayas, A. (2003). Kavram öğretiminde çalışma yapraklarının kullanılması.

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(14), 33-48. 03.10.2012 tarihinde http://pauegitimdergi.pau.edu.tr adresinden alınmıştır.Dahar, A., M. & Faize, A., F. (2011). Effect of the availability and the use of instructional material on academic performance of students in Punjab (Pakistan).. 11. 03.10.2012 tarihinde www.middleeasterneconomicsandfinance.com adresinden alınmıştır.Demircioğlu, H. ve Atasoy, Ş. (2006). Çalışma yapraklarının geliştirilmesine yönelik bir model önerisi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 71-79. 28.06.2012 tarihinde

http://befjournal.com.tr/index.php/dergi adresinden alınmıştır.Gelbal, S. ve Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karşılattıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 135-145.Göçer, A. (2012). Türkçe öğretiminde çalışma yapraklarının kullanılmasına yönelik aday öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Karadeniz Araştırmaları, 8(32),155-170. 03.10.2012 tarihinde http://web.a.ebscohost.com adresinden alınmıştır.Johnson, D. M., Wardlow, G. W. & Franklin, T. D. (1997). Hands-on activities versus worksheets in reinforcing physical science principles: Effects on student achievement and attitude. Journal of Agricultural Education, 38(3), 9-17. 08.01.2013 tarihinde http://www.jae-online.org adresinden alınmıştır.Kalem, S. ve Fer, S. (2003). Aktif öğrenme modeliyle oluşturulan öğrenme ortamının öğrenme, öğretme ve iletişim sürecine etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 3(2), 433-461.

Kaymakçı, S. (2010). Sosyal bilgiler öğretiminde çalışma yapraklarının kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına ve derse karşı tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Kaymakçı, S. (2006). Tarih öğretmenlerinin çalışma yaprakları hakkındaki görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Karadeniz Üniversitesi, Trabzon.

Kösa, T. (2010). Dik izdüşümü ünitesine yönelik geliştirilen çalışma yapraklarının uygulanabilirliğinin incelenmesi. e-Journal of New World Sciences Academy-NWSA, 5(3), 820-838. 11.01.2013 tarihinde www.newwsa.com adresinden alınmıştır.KrombaB, A. & Harms, U. (2008). Acquiring knowledge about biodiversity in a museum -are worksheet effective?. Journal of Biological Education, 42(4), 157-163. 08.01.2013 tarihinde http://www.tandfonline.com adresinden alınmıştır.Kurt, Ş. (2002). Fizik öğretiminde bütünleştirici öğrenme kuramına uygun çalışma yapraklarının geliştirilmesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Kurt, Ş., Akdeniz, A.R. (2002). Fizik öğretiminde enerji konusunda geliştirilen çalışma yapraklarının uygulanması, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara. 03.10.2012 tarihinde http://old.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/b_kitabi/PDF/Fizik/Bildiri/t126d.pdf adresinden alınmıştır.Okobia, E., O. (2011). Availability and teachers' use of instructional materials and resources in the implementation of social studies in junior secondary schools in Edo State, Nigeria. Review Of Europen Studies, 3(2). 03.10.2012 tarihinde http://www.ccsenet.org/ adresinden alınmıştır.

Ormancı, Ü. ve Şaşmaz Ören, F. (2010). Çalışma yapraklarının yararları, sınırlılıkları ve kullanımına ilişkin sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri. International Conference on New Trends in Education and Their Implications Antalya-Turkey.

Özar, M. (2013). Öğrenme öğrenende gerçekleşir: Yeni nesil eğitim uzmanı. Turkish Journal of Education, 2(1). 08.02.2014 tarihinde http://www.turje.org adresinden alınmıştır.

Saka, A. ve Akdeniz, A.R., (2001). Biyoloji öğretmenlerine çalışma yaprağı geliştirme ve kullanma becerileri kazandırmak için bir yaklaşım. Yeni Bin Yılın Başında Türkiye'de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi, İstanbul, 176-182. 03.10.2012 tarihinde old.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/b_kitabi/PDF/Biyoloji/bildiri/t29d.pdf adresinden alınmıştır.

Seferoğlu, S. S. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: PegemA Yayıncılık. Şahinel, M. (2005). Etkin öğrenme. Ankara: Pegema Yayıncılık.

Tan, E. (2008). İlköğretim 7. sınıf dil bilgisi öğretiminde zarflar konusuyla ilgili yapılandırmacı yaklaşıma göre

hazırlanmış çalışma yapraklarının öğrenci başarısına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk

Üniversitesi, Erzurum.

Taşkın Ş. Ç. ve Hacıömeroğlu, G. (2010). Meslek bilgisi derslerinin öğretmen adaylarının profesyonel gelişimindeki önemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(11), 165-174. 03.10.2012 tarihinde http://pauegitimdergi.pau.edu.tr adresinden alınmıştır.Unluer, S. (2012). Being an insider researcher while conducting case study research. Qualitative Report.

17(29). 13.04.2014 tarihinde http://eric.ed.gov/?id=EJ981455 adresinden alınmıştır. Yanpar-Yelken, Y. (2011). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Anı yayıncılık.

Yanpar-Yelken, T., Çelikkaleli, Ö. ve Çapri, B., (2007). Eğitim fakültesi kalite standartlarının

belirlenmesine yönelik öğretmen adayı görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2),

191-215. 04.10.2011 tarihinde http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/5000002928 adresinden alınmıştır.Yavuz, G. (2011). Öğretmen adaylarının öğrenme öğretme ve ölçme değerlendirme alanındaki yeterliklerine ilişkin görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Mersin Üniversitesi, Mersin.Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
How to Cite
Atik Kara, D., & Kürüm Yapıcıoğlu, D. (2013). Investigation of Students’ Opinions on the Use of Worksheets in a Measurement and Assessment Course. International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS), 3(6), 47-61.