Evaluation of Preparatory Class Mathematics Curriculum of Social Sciences High School

Keywords: Curriculum, Mathematics Curriculum, Curriculum Evaluation, Social Sciences High School

Abstract

This study aims to evaluate mathematics curriculum used in social sciences high schools' preparatory classes based on Stufflebeam (CIPP) evaluation model in terms of context, input, process and product dimensions. With this aim, this study seeks to answer "How is preparatory class mathematics curriculum (PCMC) evaluated in terms of its context, input, process and products?" from the viewpoint of teachers and students. Case study method which is one of qualitative research methods is used in this study. The study is carried out in the first term of 2021-2022 academic year in a social sciences high school which uses National Ministry of Education's curriculum.  Participants of the study are 65 students and four mathematics teachers. Mathematics achievement test and interview forms are used as data gathering tools. The results of the study revealed that both teachers and students have critical views of context, input, process and product dimensions of the curriculum; however, the criticisms intensify in process and product dimensions of the curriculum. Another finding of the study is that specific conditions of schools and characteristics of students and teachers have a major impact on commitment to curriculum, teaching-learning processes and learning outcomes. Some recommendations are made for implementers and researchers based on the findings of the study.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abat, E.Z. (2016). 9. Sınıf matematik dersi öğretim programının bağlam girdi süreç ürün değerlendirme modeline göre değerlendirilmesi. (Unpublished master’s thesis), Antalya: Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Avcı, N., Erikçi, B. & Ok, A. (2021). Ortaöğretim temel düzey matematik dersi öğretim programı’nın stake’in yanıtlayıcı değerlendirme modeli ile değerlendirilmesi. Journal of Qualitative Research in Education,27,1-25.doi:10.14689/enad.27.2

Aközbek, A. (2008). 9. Sınıf matematik öğretim programının cipp değerlendirme modeli ile öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. (Unpublished master’s thesis), İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Arslan, B. & Babadoğan, C. (2005). İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin öğrenme stillerinin akademik başarı düzeyi, cinsiyet ve yaş ile ilişkisi, Eurasian Journal of Educational Research, 21, 35 – 48.

Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve psikolojide ölçme: klasik test teorisi ve uygulaması. Ankara: ÖSYM Yayınları

Bayraktar , A., Güner, N., Akkurt Denizli, Z. & Sezer R. (2016). The Development of a scale to determine middle school principals’ opinions on the turkey’s mathematics curriculum. International E-Journal of Advances in Education, 2, (5), 218-226.

Biçer, F. (2019). Dokuzuncu sınıf düzeyinde matematik dersi öğretim programı hakkında meslekî ve teknik anadolu lisesi matematik öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi. (Unpublished master’s thesis). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Biçer, F. & Ada, T.(2020). Matematik dersi öğretim programı üzerine meslek lisesi matematik öğretmenlerinin görüşleri, Anadolu Journal of Educational Sciences International, 2020; 10(1): 543-582 DOI: 10.18039/ajesi.682059

Bilgili, A. E. (2001). Bir orta öğretim formatı olarak sosyal lise. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 14(14), 53-62.

Bümen, N. T., Çakar, E. & Yıldız, D. G. (2014). Türkiye’de öğretim programına bağlılık ve bağlılığı etkileyen etkenler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(1), 203-228.

Büyüköztürk. Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32 (32) , 470-483.

Creswell, J. W. (2013). Araştırma deseni: nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (Çev. Ed: S. B. Demir). İstanbul: Eğiten Kitap.

Çiftçi, Z., Akgün, L. & Deniz, D. (2013). Dokuzuncu sınıf matematik öğretim programı ile ilgili uygulamada karşılaşılan sorunlara yönelik öğretmen görüşleri ve çözüm önerileri. Anadolu Journal of Educational Sciences International. 3(1), 1-21.

Çil, O. , Kuzu, O. & Şimşek, A. S. (2019). 2018 Ortaöğretim matematik programının revize bloom taksonomisine ve programın ögelerine göre incelenmesi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (1) , 1402-1418

Eroğlu, T. (2019). Güncellenen ortaöğretim matematik dersi öğretim programına yönelik öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. (Unpublished master’s thesis), Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Eyiol, Ö. (2019). Ortaokul matematik uygulamaları öğretim programının eisner’ın eğitsel eleştiri modeline göre değerlendirilmesi. (Unpublished master’s thesis), Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Demir, T. (2021). Ortaöğretim 9. sınıf matematik dersi öğretim programının değerlendirilmesi. (Unpublished master’s thesis), Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Demir, S. & Demir A. (2012). New high school ınstructional programs in turkey: problems, expectations and suggestions. Elementary Education Online, 11(1), 35-50, 2012. İlköğretim Online, 11(1), 35-50, 2012.

Demirel, Ö. (2021). Eğitimde program geliştirme: Kuramdan uygulamaya (30. baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Devlez, M. F. (2011). Ortaöğretim 9. sınıf matematik dersi programı mantık öğrenme alanının değerlendirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.

Green, J. L., & Stone, J. C. (1977). Curriculum evaluation: theory and practice, with a case study from nursing education (Vol. 1). Springer Publishing Company.

Hewitt T.W. (2018). Eğitimde program geliştirme: neyi neden öğretiyoruz (1.Baskı) (S. Arslan Çev.Edt.). Ankara: Nobel.

İlhan, B. (2006). Türkiye'de genel ortaöğretim kurumları 9.sınıf matematik eğitim programının değerlendirilmesi (Unpublished master’s thesis), İnönü Üniversitesi, Malatya

İlhan, A. & Aslaner, R. (2019). 2005’ten 2018’e ortaokul matematik dersi öğretim programlarının değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46: 394-415.

Karasar, N. (2020). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar ilkeler teknikler. (35. baskı). Ankara: Nobel Basımevi

Kazez H., Durdu l. & Göktaş Y. (2017). Sputnik sonrası amerikan eğitim reformlarının değerlendirilmesi. 11th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs, 11, 760-761.

Keskin, İ. (2019). Ortaöğretim matematik dersi öğretim programının cıpp modeline göre değerlendirilmesi. (Unpublished doctoral dissertation). Diyarbakır: Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Kridel, C. (Ed.). (2010). Encyclopedia of curriculum studies (Vol. 1). Sage.

Merrıam, S. B. (2018). Nitel araştırma: desen ve uygulama için bir rehber (3. Baskıdan Çev. S. Turan). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

MEB. (2016). Ortaöğretim hazırlık sınıfı matematik dersi öğretim programı. Ankara: MEB Yayınevi.

MEB, (2019). PISA 2018 Türkiye ön raporu https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_12/03105347_PISA_2018_Turkiye_On_Raporu.pdf

MEB, (2018). Millî eğitim bakanlığı, talim ve terbiye kurulu başkanlığı, ortaöğretim kurumları haftalık ders çizelgesi, http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_02/21173451_ort_ogrtm_hdc_2018.pdf

MEB, (2021). Milli eğitim bakanlığı 2021 lgs taban ve tavan puanları http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_07/26102304_2021LGSTabanTavan.pdf

Ornstein, A., & Hunkins, F. (2009). Curriculum: Foundations, principles, and issues. (5th Ed) Boston, MA: Allyn & Bacon.

Önal, B. (2019). Ortaöğretim 9. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programının CIPP Modeli ile Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. (Unpublished master’s thesis), Siirt Üniversitesi, Siirt.

Övez, D. T. F. (2012). Matematik öğretim programlarının değerlendirilmesi (cebir öğrenme alanı) (Unpublished doctoral dissertation). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.

Piskurich, G. M. (2000). Rapid instructional design, learning ID fast and right. San Francisco: Jossey-Bass, Pfeiffer.

Resmi Gazete (2003). (Government Gazette, 2003). Millî eğitim bakanlığı sosyal bilimler liseleri yönetmeliği 17 Kasım 2003 tarihli, 25292 sayılı Resmi Gazete, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/11/20031117.htm

Resmi Gazete (2014). (Government Gazette, 2014). Milli eğitim bakanlığı ilköğretim kurumları yönetmeliği, 26.07.2014 Tarih ve 29072 Sayılı Resmi Gazete. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140726-4.htm

Resmi Gazete (2020). (Government Gazette, 2020). Millî eğitim bakanlığı ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, 2 Eylül 2020 Tarih ve 31232 sayılı Resmi Gazete, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200902-3.htm

Sakaoğlu, N. (2003). Osmanlı'dan günümüze eğitim tarihi (Vol. 2). İstanbul Bilgi Üniversitesi.

Serçe, F. (2020). Türkiye, estonya, kanada, singapur ortaöğretim matematik öğretim programlarının karşılaştırılmalı incelenmesi. (Unpublished master’s thesis). Düzce: Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Singer, E. N. (2018). İlkokul matematik öğretim programının cıpp modeline göre değerlendirilmesi. (Unpublished master’s thesis). Kırıkkale : Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Stufflebeam, D. L. (2003). The CIPP Model for Evaluation. Annual Conference of the Oregon Program Evaluators Network, 10.03.2003. Portland

MEB (2020). TIMSS 2019 Türkiye Ön Raporu https://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_12/10175514_TIMSS_2019_Turkiye_On_Raporu_.pdf

Tuncel, T. ( 2015). Lise Matematik dersi öğretim programı ölçme değerlendirme boyutunun öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. (Unpublished master’s thesis). Elazığ: Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Uşun, S. (2016). Eğitimde program değerlendirme: Süreçler, yaklaşımlar ve modeller. (2. Baskı) Ankara: Anı Yayınclık.

Ünal, F. & Ünal, M. (2010). Türkiye’de ortaöğretim programlarının gelişimi. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 1, 110–125.

Varış, F. (1996). Egitimde program gelistirme: teori ve teknikler. Ankara: Alkim Yayıncılık.

Yalçınkaya, Y. (2018). Yenilenen 9. sınıf matematik dersi öğretim programı hakkında öğretmen görüşleri. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 4, (3), 100-110.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (10. Baskı) Ankara: Seçkin Yayıncılık.
How to Cite
Göğebakan Yıldız, D., Bilgin, S., Arıkız, S., & Tarhan, R. (2023). Evaluation of Preparatory Class Mathematics Curriculum of Social Sciences High School. International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS), 13(1), 176-199. https://doi.org/https://doi.org/10.31704/ijocis.2023.008