Examination of Teacher Candidates’ Opinions on the Public Personnel Selection Examination (KPSS) and the Adequacy of their Professional Education

  • Esed Yağcı
  • Elif Kurşunlu
Keywords: Public Personnel Selection Examination, teachers' appointment, professional competence

Abstract

The purpose of this research study is to examine the appointment process of teachers based on the Public Personnel Selection Examination (KPSS) focusing on the opinions of prospective teachers about the relationship between KPSS and the curriculum at faculties of education. 200 prospective teachers from Izmir participated in the study. A mixed method was used in the study, and a questionnaire consisting of 4 sections and 28 items was used. The results of the study showed that prospective teachers associate the professional education they receive in their programs with low levels of sufficiency. The prospective teachers reported their competence levels in preparation for KPSS as ‘mid’. Participants also reported that there is no parallelism between the knowledge and skills introduced in their teacher education program and the ones focused on in the KPSS exam. The prospective teachers further stated that the KPSS was not a reliable and objective exam. They were also disappointed by the news about cheating in past examinations and challenges to objectivity fairness in appointment processes. Furthermore, the prospective teachers also point out that KPSS is not a valid test which can effectively select candidates for the teaching profession.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aykaç, N., Kabaran, H. ve Bilgin, H. (2014). Türkiye’de ve bazı Avrupa Birliği ülkelerindeki öğretmen yetiştirme uygulamalarının karşılaştırılmalı olarak incelenmesi. Turkish Studies, 9(3), 279-292.

Baştürk, R. (2007). Kamu personeli seçme sınavına hazırlanan öğretmen adaylarının sınav kaygı dü- zeyinin incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(2), 163-176.

Bulca, Y. , Saçlı, F. , Kangalgil, M. ve Demirhan, G. (2012). Beden eğitimi öğretmenlerinin öğretmen yetiştirme programına ilişkin görüşleri. Eğitim ve Bilim, 37(165), 81-91.

Can, S. ve Can, Ş. (2011). Kamu personeli seçme sınavı öncesinde öğretmen adaylarının stres düzeyle- ri. Kastomonu Eğitim Dergisi, 19(3), 765-778.

Gündoğdu, K., Çimen, N. ve Turan, S. (2008). Öğretmen adaylarının kamu personeli seçme sınavına ilişkin görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 35-43.

Karataş, S. ve Güleş, H. (2012). Öğretmen atamalarında esas alınan merkezi sınavın öğretmen adayla- rının görüşlerine göre incelenmesi. AKU Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(1), 102-119.

Kavcar, C. (1999). Nitelikli Öğretmen Sorunu. 21. Yüzyıl Eğitimde Türk Eğitim Sistemi Ulusal Sempoz- yumu. 25- 27 Kasım. Başkent Öğretmenevi. Ankara.

Kösterelioğlu, İ., Kösterelioğlu, M. ve Kilmen, S. (2008). Kamu personeli seçme sınavı puanları ile lisans diploma notu arasındaki ilişkilerin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1),151-160.

Kuran, K. (2012). Öğretmen adaylarının KPSS kursu veren dershanelere ve KPSS ye ilişkin görüşleri.

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 143-157.

MEB (2006). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri. Ankara: Milli Eğitim Yayınevi

MEB (2002). MEB Mevzuat. 31.09.2017 tarihinde http://mevzuat.meb.gov.tr/html/222.html adresinden indirilmiştir.

Nartgün Sezgin, Ş. (2008). Aday öğretmenlerin gözüyle milli eğitim bakanlığına bağlı eğitim kurumla- rına öğretmen atama esasları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 47-58.

Özkan, R. ve Pektaş, S. (2011). Eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin mezuniyet başarı ortalamaları ile KPSS puanları arasındaki ilişki üzerine bir araştırma (Eğitim fakültesi örneği). TÜBAR, 30, 269-281.

Yalçın, S., Yalçın, S., Kahraman, S. ve Yılmaz, Z. (2012). Kamu personeli seçme sınavının eğitsel or- tamlara yansımaları (öğretim üyesi görüşleri). Abant İzzet Baysal Üniversitesi eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 229-240.
How to Cite
Yağcı, E., & Kurşunlu, E. (2017). Examination of Teacher Candidates’ Opinions on the Public Personnel Selection Examination (KPSS) and the Adequacy of their Professional Education. International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS), 7(14), 1-14.