Determining primary school teachers’ use of methods/techniques while teaching vocabulary and the problems they encounter

  • Esed Yağcı
  • Mehmet Katrancı
  • Özge Erdoğan
  • Mehmet Uygun
Keywords: Vocabulary teaching, primary school teacher, method-technique

Abstract

Primary school teachers have an important role and responsibility in improving their students’ vocabulary knowledge. The variety of methods and techniques that teachers use while teaching vocabulary is a crucial and efficient variable in improving students’ vocabulary. Considering the importance of vocabulary teaching, in this study, it is aimed to identify the methods and techniques that teachers use while teaching vocabulary and the problems they encounter. The descriptive model was used to present the findings of the study. The study was carried out with 25 primary school teachers from Ankara. The data was collected through an interview form consisting semi-structured questions. The data was recorded and investigated through descriptive and content analysis techniques. Findings revealed that the method and techniques that the teachers use while teaching vocabulary didn’t show variety. Furthermore, that the words to be taught are abstract and the students heard them for the first time seem to be a reason for their forgetting of them in a short span of time.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Acat, M. B. (2008). Anlamı bilinmeyen kelimelerin öğretiminde kavram haritalarının etkililiği. Eğitim Araştırmaları, 33, 1-16.

Aksan, D. (1990). Her yönüyle dil: ana çizgileriyle dilbilim I. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Akyol, H. (1997). Kelime öğretimi. Millî Eğitim Dergisi. 134.

Akyol, H. (2008). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Akyol, H. ve Temur, T. (2007). Kelime hazinesinin geliştirilmesi, Kırkkılıç, A. ve Akyol, H (Ed.), İlköğretimde türkçe öğretimi(s.195-232), Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Barın, E. ve Demir, C. (2006). Türk dil bilgisi 1, ses bilgisi. Ankara: Öncü Kitap.

Berne, J. I., & Blachowicz, C. L. Z. (2008). What reading teachers say about vocabulary instruction: Voices from the classroom. The Reading Teacher, 62(4), 314-323.

Biemiller, A. (2003). Vocabulary: needed if more children are to read well. Reading Psychology, 24: 323–335.

Biemiller, A. & Boote, C. (2006). An effective method for building meaning vocabulary in primary grades. Journal of Educational Psychology, 98(1), 44–62.

Çeçen, M. A. (2007). Kelime hazinesinin geliştirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar. Journal of Turkish Linguistics, 1(1), 116-137.

Çetinkaya, Z. (2005). Basit tekrar ve alıştırmalar yoluyla sözcük öğretimi. Dil Dergisi, 130, 67-84.

Foil, C. R. & Alber, S. R. (2002). Fun and effective ways to build your students’ vocabulary. Intervention in school and clinic, 37(3), 131-139.

Gardner, D. (2007). Children’s immediate understanding of vocabulary: contexts and dictionary definitions. Reading Psychology, 28, 331–373.

Gill, S. R. (2007). Learning about word parts with kidspiration. The Reading Teacher, 61(1). 79–84.

Güleryüz, H. (2006). Yaratıcı çocuk edebiyatı, (3. Basım) Ankara: PegemA Yayıncılık.

Hedrick, W. B., Harmon, J. M. & Wood, K. (2008). Prominent Content Vocabulary Strategies and What Secondary Preservice Teachers Think About Them, Reading Psychology, 29, 443–470.

İnce, H. G. (2006). Türkçede kelime öğretimi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

İpek, N. ve Bilgin, A. (2007). İlköğretim çağı çocuklarında kelime dağarcığı gelişimi. İlköğretim Online, 6 (3), 344-365. http://ilkogretim-online.org.tr/vol6say3/v6s3m26.pdf adresinden 22 Ağustos 2011 tarihinden indirilmiştir.

Joshi, R. M. (2005). Vocabulary: a critical component of comprehension. Reading & Writing Quarterly, 21, 209–219.

Karadüz, A. ve Yıldırım, İ. (2011). Kelime hazinesinin geliştirilmesinde öğretmenlerin görüş ve uygulamaları. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 961-984.

Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi.

Karatay, H. (2007). Kelime öğretimi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 141-153.

Nelson, J. R. & Stage, S. A. (2007). Fostering the Development of Vocabulary Knowledge and Reading Comprehension Though Contextually-Based Multiple Meaning Vocabulary Instruction. Education and Treatment of Children. 30(1), 1-22.

Nguyen, T.H. & Khuat, T.N. (2003). Learning Vocabulary Through Games, Asian EFL Journal Quarterly 5(4). Retrieved July 15, 2011, from http://asian-efl-journal.com/dec_03_vn.pdf

Özbay, M. ve Melanlıoğlu, D. (2008). Türkçe eğitiminde kelime hazinesinin önemi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 5(1), 30-45.

Rupley, W. H. & Nichols, W. D. (2005). Vocabulary instruction for the struggling reader, Reading & Writing Quarterly, 21, 239–260.

Sadoski, M. (2005). A dual coding view of vocabulary learning. Reading & Writing Quarterly, 21, 221–238.

Sağır, M. (2002). İlköğretim okullarında Türkçe dil bilgisi öğretimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Sever, S. (2004). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.

Sinatra, R. (2008). Creating a culture of vocabulary acquisition for children living in poverty, Journal of Children and Poverty, 14(2), 173-192.

Temur, T. (2006). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin yazı dilindeki kelime hazinelerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Tierne, R. J. & Readence, J. E. (2000). Reading strategies and practices: A compendium (Fifth Edition), Allyn and Bacon. MA: A Pearson Education Company.

Vardar, B. (1998). Açıklamalı dilbilim terimleri sözlüğü. İstanbul: ABC Kitap evi.

Venetis, A. (1999). Teaching vocabulary: Within the context of literature and reading or through ısolated Word lists, Unpublished master thesis, Kean University, Union, New Jersey.

Vygotsky, L. S. (1998). Düşünce ve dil (S.Koray, Çeviren). İstanbul: Toplumsal Dönüşüm Yayınları.

Yangın, B. (2002). Kuramdan uygulamaya Türkçe öğretimi. Ankara: Dersal Yayıncılık.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
How to Cite
Yağcı, E., Katrancı, M., Erdoğan, Özge, & Uygun, M. (2012). Determining primary school teachers’ use of methods/techniques while teaching vocabulary and the problems they encounter. International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS), 2(4), 1-12.