Investigation of critical thinking tendency and reflective thinking levels of teacher candidates

  • İlke Evin Gencel
  • Dilek Güzel Candan
Keywords: Reflective thinking, critical thinking, teacher education, teacher candidates

Abstract

Reflective thinking is an effective way of thinking for individuals in finding what, how, in what way to learn more effectively and efficiently. Critical thinking also involves a reflective and logical thinking process. The critical and reflective thinking skills are the two characteristics which are considered effective in teachers’ awareness of their own learning and teaching process and the training of qualified teachers. The aim of the study was examining the teacher candidates'ʹ critical and reflective thinking levels in terms of various variables and to determine whether there is a significant relationship between those two thinking types. As data collection tools, "ʺReflective Thinking Determining Level Scale"ʺ which was developed by Kember (2000) and adapted to Turkish by Başol ve Evin Gencel (2013) and "ʺCalifornia Critical Thinking Disposition Inventory"ʺ which was translated into Turkish by Kökdemir (2003) were used. The study found that the teacher candidates'ʹ critical thinking tendency and reflective thinking levels differed in terms of various variables. There is a positive and significant relationship between these two ways of thinking and the critical thinking tendency explains 14% of the variance related to the level of reflective thinking.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ayers, W. (2001). To teach: the journey of a teacher (2nd ed.), New York: Teachers College Press.

Aybek, B. (2007). Eleştirel düşünmenin öğretiminde öğretmenin rolü. Üniversite ve Toplum Dergisi, 7 (2), 1-12. 17.09.2104 tarihinde http://www.universite--‐‑toplum.org/pdf/pdf_UT_322.pdf adresinden alınmıştır.

Başol, G ve Evin Gencel, İ. (2013). Reflective thinking scale: A validity and reliability study --‐‑ yansıtıcı düşünme

düzeyini belirleme ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(2), 941-946.

Bloom, B. (1981). All our children learning. McGraw--‐‑Hill. New York.

Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Coleman, H., Rogers, G., & King, J. (2002). Using portfolios to stimulate critical thinking in social work education. Social Work Education, 21 (5), 583--‐‑595.

Colley, B. M., Bilics, Andrea R., & Lerch, C. M. (2012). Reflection: A key component to thinking critically,The Canadian Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, 3(1), 1--‐‑19.

Demirel, Ö. (2002). Planlamadan değerlendirmeye öğretme sanatı, Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Demirer, V., Çintaş Yıldız, D. ve Sünbül, A. M. (2011). İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar ve internet kullanımları ile kitap okuma alışkanlıkları arasındaki ilişki: Konya ili örneği. İlköğretim Online, 10(3), 1028--‐‑1036.

Dewey, J. (1991). How we think. New York: Prometheus Books.

Duban, N. ve Yelken, Y. T. (2010). Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri ve yansıtıcı öğretmen özellikleriyle ilgili görüşleri. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 343--‐‑360.

Ennis, R. H. (1996). Critical Thinking. USA: Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.

Ersözlü Z. N., ve Kazu, H. (2011). İlköğretim beşinci sınıf sosyal bilgiler dersinde uygulanan yansıtıcı düşünmeyi geliştirme etkinliklerinin akademik başarıya etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (1),141--‐‑159.

Facionc, PA., & Facione, N. (1992). The California Critcal Thinking Dispositons Inventory (C7D1). Milbrae, CA.: The California Academic Pres.

Facione, N.C., & Facione, P.A. (1997). Critical thinking assessment in nursing education programs: An aggregate data-- analysis. Millbrae, CA: California Academic Press.

Facione, P A., Facione, N C., & Giancarlo, C. A. (1998). Professional judgment and the disposition toward critical thinking. California Academic Press.

Fisher, A. (2001). Critical Thinking – An Introduction. Cambridge:Cambridge University Press.

Gelter, H. (2003). Why is Reflective thinking uncommon. Reflective Practice, 4 (3), 337--‐‑345.

Gibbons, J., & Gray, M. (2004). Critical thinking as integral to social work practice. Journal of Teaching in Social Work, 24 (1/2), 19--‐‑38.

Gipe, J., & Richards, J. (1992). Reflective thinking and growth in novices teaching abilities. Journal of Educational Research, 86 (1), 52--‐‑57.

Han, H. S., & Brown, E. T. (2013). Effects of critical thinking intervention for early childhood teacher candidates. The Teacher Educator, 48(2), 110--‐‑127.

Hatton, N., & Smith, D. (1995). Reflection in teacher education: Towards definition and implementation. Teaching and Teacher Education, 11 (1), 33--‐‑49.

Hawkins, K. T. (2012). Thinking and reading among college undergraduates: An examination of the relationship between critical thinking skills and voluntary reading. PhD diss., University of Tennessee.

Hong, Z. R., & Lin, H. (2011). Impacts of book reading club intervention on enhancing parents’ positive thinking. Journal of Health Psychology, 17 (2), 273--‐‑284.

Howard, L. W., Tang, T. L. P., & Austin, M. J. (2014). Teaching critical thinking skills: Ability, motivation, intervention, and the pygmalion effect. Journal of Business Ethics. DOI: 10.1007/s10551--‐‑014--‐‑2084--‐‑0.

Jones, K. A. (2003). Making the case fort he case method in graduate social work education. Journal of Teaching in Social Work, 23 (1/2), 183--‐‑200.

Karasakaloğlu, N., Saracaloğlu, A. S., ve Yılmaz Özelçi, S. (2012). Türkçe öğretmeni adaylarının okuma stratejileri, eleştirel düşünme tutumları ve üst bilişsel yeterlilikleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 207--‐‑221.

Karasar, N. (2000). Bilimsel araştırma yontemi--‐‑kavramlar, ilkeler, teknikler (10.Baskı), Ankara: Nobel Yayınevi.

Kartal, O. Y. (2013). Öğretmen adaylarının medya okuryazarlık düzeyleri ile aktif vatandaşlık bağlamında toplum yaşamına katılma düzeyleri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış doktora tezi. ÇOMÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.

Kember, D., Leung, D. Y. P., Jones, A., Loke, A. Y., McKay, J., Sinclair, K. et al. (2000). Development of a questionnaire to measure the level of reflective thinking. Assessment & Evaluation in Higher Education, 25 (4), 381-395.

Kember, D., McKay, J., Sinclair, K., & Wong, F. K. Y. (2008). A four--‐‑category scheme for coding and assessing the level of reflection in written work. Assessment & Evaluation in Higher Education 33 (4), 369–379.

Killion, J.,& Todnem, G. (1991). A process for personal theory building. Educational Leadership, 48(6), 14-16.

Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. New Jersey: Prentice-Hall.

Kökdemir, D. (2003). Belirsizlik durumlarında karar verme ve problem çözme. Yayımlanmamış Doktora Tezi. A. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.

Lai, E. R. (2011). Critical thinking: A literature review. Research Report. Retrieved: wievhttp://images. pearsonassessments.com/images/tmrs/CriticalThinkingReviewFINAL.pdf

Lipman, M. (2003). Thinking in education (second edition). Cambridge: Cambridge University Press.

Lodico, M., Spaulding, D.,&Voegtle, K. (2010). Methods in educational research: From Theory to Practice, 2nd Edition. San Francisco, CA: Jossey--‐‑Bass.

Loughran, J. J. (2002). Effective reflective practice: In search of meaning in learning about teaching. Journal of Teacher Education, 53 (1), 33--‐‑43. DOI:10.1177/0022487102053001004,

Mezirow, J. (1991). Transformative dimensions in adult learning. San Francisco: Jossey--‐‑Bass.

Moon, J. A. (2004). A handbook of reflective and experiential learning: Theoryand practice. Oxon: Routledge Falmer.

Murphy, K. P., Rowe, M. L., Ramani, G., & Silverman, R. (2014). Promoting critical--‐‑analytic thinking in children and adolescents at home and in school. Educational Psychological Review, 26, 561--‐‑578.

Muijs, D. (2004). Doing quantiative research in education with SPSS. London: Sage

Norton, J. L. (1997). Locus of control and reflective thinking in preservice teachers. Education, 117 (3), 401--‐‑410.

Özensoy, A. U. (2011). Eleştirel okumaya göre düzenlenmiş sosyal bilgiler dersinin eleştirel düşünme becerisine etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (2), 13--‐‑25.

Paul, R. W. (1993). Critical thinking: What every person needs to survive in a rapidly changing world (J. Willsen & A. J. A. Binker, Eds.). Santa Rosa, CA: Foundation for Critical Thinking.

Ritchart, R., & Perkins, D. N. (2005). Learning to think: The challenges of teachingthinking, (ed: Keith J. Holyoakve

Roberet G. Morrison), Cambridge: Cambridge University Press, ss. 775--‐‑802.

Shön, D. (1987). Educating the reflective practitioner. San Francisco: Jossey--‐‑Bass Inc.

Semerci, Ç. (2007). Öğretmen ve öğretmen adayları için yansıtıcı düşünme eğilimi (YANDE) ölçeğinin geliştirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7(3), 729--‐‑754.

Susar Kırmızı, F., Fenli, A., ve Kasap, D. (2014).Sınıf öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ile okuma alışkanlıklarına yönelik tutumları arasındaki ilişki. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 3 (1), 354--‐‑367.

Şen, Ü. (2009). Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme tutumlarının çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks. 1 (2), 69--‐‑89.

Taggart G.L., & Wilson A. P. (2005).Promoting reflective thinking in teachers. Retrieved: 44 action strategies. California: Corwin Press.

Tortop, H. S., ve Eker, C. (2013). Öğretmen adaylarının mükemmeliyetçilikleri ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 31, 144--‐‑157.

Tripp, D. (2003). Action inquiry, action research e--‐‑reports, 017, available on--‐‑line atwww.fhs.usyd.edu.au/arow/arer/017.htm.

Willard--‐‑Holt, C., & Bottomley, D. (2000). Reflectivity and effectiveness of preservice teachers in a unique field experience. Action in Teacher Education, 22(2), 76--‐‑89.

Yakın, İ. ve Evin Gencel, İ. (2013). The utilization of social media tools for informal learning activities: A survey study. Mevlana International Journal of Education (MIJE), 3(4), 108--‐‑117.
How to Cite
Evin Gencel, İlke, & Güzel Candan, D. (2014). Investigation of critical thinking tendency and reflective thinking levels of teacher candidates. International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS), 4(8), 55-68.