The Relationship Between Critical Reading and Visual Reading

  • Meral Güven
  • Bilge Çam Aktaş
Keywords: Critical reading, visual reading, demographic variables

Abstract

The purpose of this study is to investigate the relationship between critical reading and visual reading and their relationship with students' various demographic characteristics. The sample consisted of 627 students who were in 5th grade of primary education in randomly selected schools in Eskişehir, in the autumn term of 2010 - 2011 academic year. The data were collected by "Individual Information Form", "Critical Reading Scale" and "Visual Reading Test". The analyses revealed that critical reading and visual reading skills of students' high, both of the skills vary according to demographic characteristics of students' and there is a moderate significant relationship between both of skills.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akyol, H. (2005). Türkçe ilkokuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.Baş, Ö., Kardaş, N. (2014). İlköğretim öğrencilerinin görsel okuma becerisi ile okuduğunu anlama becerisi arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 230-243Bayram, O. (1990). İlkokul çağı çocuklarının okuma alışkanlığı ve yeni mahalle ilçe halk kütüphanesi gezici kütüphane hizmeti. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Berber, S. (1990). Sosyo-ekonomik faktörlerin ve ana-baba tutumlarının okul başarısına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Brill, ]. M., Kim, D., & Branch, R. M.. (2001). Visual literacy defined. the results of a delphi study can define visual literacy? In R. E. Griffen, V. S. Williams & J. Lee (Eds). Exploring the visual future: art design, science and technology. (9-15) VA : IVLA

Budak, Y. (2002). Kitle iletişim araçları: okula tehdit mi, destek mi?. Eğitim Araştırmaları. 9, 18-23.Çam, B. (2006). İlköğretim öğrencilerinin görsel okuma düzeyleri ile okuduğunu anlama, eleştirel okuma ve Türkçe dersi akademik başarıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.Demiröz, H. (2007). Critical reading its key concepts, and importanca in foreign language education.

KKEFD 1 ]OKKEF, 16: 66-78

Güngör, A., ve Açıkgöz, K. (2005). İşbirlikçi öğrenme ve geleneksel öğretimin okuduğunu anlama üzerinde etkileri ve cinsiyet ile ilişkileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 43, 354-378.İnan, D. D. (2005). İlköğretim I. kademe öğrencilerinin okuma alışkanlıklarının incelenmesi. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Kongre Kitabı. Cilt 2, 275 - 282. Denizli Pamukkale Üniversitesiİşman, A. (2003) Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. İstanbul: Değişim.Karasar, N. (1998). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.Köksal, K. (2001). Okuma yazmanın öğretimi. Ankara: Pegem Akademi. Kökdemir, D. (2003). Eleştirel düşünme ve bilim eğitimi. PIVOLKA, 2(4), 3-5.

Kudek, A. L. & Sinclair, R. J. (2001). Predicting reading and mathematics achievement in fourth-grade children from kindergarten readiness scores. ]ournal of Educational Psyhology, 93(3) 451- 455Kuru, A. (2008). İlköğretim beşinci sınıf Türkçe dersi öğretim programında yer alan görsel okuma ve görsel sunu becerilerinin öğretmen görüşleri doğrultusunda incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.MEB. (2009). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu 1-5. sınıflar. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.Özabacı, N., Acat, M. B. (2005). Sosyo - ekonomik çevreye göre ilköğretim öğrencilerinin başarısızlık nedenleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 145-169.Özdemir, E. (2002). Eleştirel okuma. Ankara: Bilgi.Ruddell, R. B. (2002). Becoming an efective literacy teacher. London: Allyn &BaconSadioğlu, Ö., ve Bilgin, A. (2008). İlköğretim öğrencilerinin eleştirel okuma becerileri ile cinsiyet ve anne-baba eğitim durumu arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 7(3), 814-822.Sanalan, V. A., Sülün, A., ve Çoban, T. A. (2007). Görsel okuryazarlık. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2): 33-47.Şahinel, S. (2002) Eleştirel düşünme. Ankara: Pegem Akademi.Stokes, S. (2005). Visual literacy in teaching and learning: a literature perspective. Electronic Journal for the Integration of Technology in Education, 1(1),10-18.Ünal, E. (2006). İlköğretim öğrencilerinin eleştirel okuma becerileri ile okuduğunu anlama ve okumaya ilişkin tutumları arasındaki ilişki. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.Wileman, R. E. (1993). Visual communicating. Englewood Cliffs, N.J: Educational Technology Publications.
How to Cite
Güven, M., & Çam Aktaş, B. (2013). The Relationship Between Critical Reading and Visual Reading. International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS), 3(6), 31-45.